Reference: 99/2014

Judgement Details


Date
11/01/2016
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIXTI GIOVANNI
Parties
IL-PULIZIJA vs DALLI SAVIOUR
ECLI
ECLI:MT:AKI:2016:98339
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
L-artikolu 28I (4) tal-Kap 9 jipprovdi hekk: Jekk il-hati jonqos li jikkonforma ruhu ma' direttiva inkluza bis-sahha ta' dan l-artikolu fiz-zmien stabbilit mill-qorti f'dik id-direttiva, il-qorti ghandha, wara rikors mahluf mill-partijiet li lilha jkunu dovuti dik r-restituzzjoni jew dak il-kumpens,liema rikors ghandu jigi notifikat lill-hati, tistabilixx jum u hin mhux iktar tard minn sebat ijiem mid-data tan-notifika tar-rikors, sabiex jinstemghu l-partijiet. Issa, ezaminati l-atti jidher lima sarx dak ravvizat fl-imsemmi artikolu. Illi ma kienx hemm indikazzjoni ta' meta l-appellant kiennotifikat bir-rikors tal-Bank ghal hlas. Dan ma kienx dovut minhabba xi illegibilita' ta' timbru jew haga ohra simili, izda semplicement ghaliex r-rikors qatt ma hareg ghan-notifika. Jidher illi kulldarba li l-Bank prezenta rikors, ghamel dan b'kopja kif ukoll b'kopja ta' dokumenti, izda dik il-kopja dejjem baqghet fl-atti processwali u qatt (fuq t-tlett rikorsi) ma kien hemm digriet ta' notifika lill-appellant kif jitlob l-artikolu 28H. Fic-cirkostanzi l-atti gew dikjarati nulli.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info