Referenza: 1459/1997/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
24/04/2001
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
AGIUS CARMEL A.
Partijiet
GASAN INSURANCE AGENCY LTD NOE vs THE CARGO HANDLING CO. LTD ET
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Fil-Qosor
Din il-kawza tirrigwarda hsarat kawzati minn ‘bird droppings' fuq kunsinna ta' mija disgha u sebghin(179) karozza Ford illi waslu Malta fil-21 ta' Novembru 1996 abbord il-vapur Fides liema karozzi gew impurtati mis-socjeta' Gasan Enterprises Limited.

Minn dawn ir-rizultanzi processwali ma hemmx dubbju illi meta dawn il-karozzi gew zbarkati minn fuq il-vapur l-unika hsarat li setghu jigu riskontrati kienet dik il-karozza li kellha l-wind screen ta' wara miksur. It-Tally Sheets maghmula mir-rappresentanti tal-partijiet ma fihom l-ebda rimarka ohra li b'xi mod tista tigi attribwita ghalxi hsarat kawzati minn 'bird droppings'.

Ghalhekk l-Ewwel Qorti tehodha illi hekk kif il-karozzi ghaddew minn responsabilta' tal-vapur ghar-responsabilta' tas-socjeta' konvenuta Cargo Handlingdawna ghaddew mittiefsa minghajr ebda hsarat ghajr dak il-windscreen miksur.

F'dan il-kaz il-merkanzija giet tallied fl-art u r-responsabilta' ghaddiet ghand il-landing company is-socjeta' konvenuta Cargo Handling hekk kif irceviet dawn il-karozzi bil-hsara ndikata.

Is-socjeta' attrici qieghdha tghid illi meta l-karozzi kienu taht ir-responsabilta' tas-socjeta' Cargo Handling grawaktar hsarat ikkawzati minn ‘bird droppings', waqt li s-socjeta' konvenuta Cargo Handling qieghdhatghid li ma hijiex responsabbli ghal dawn il-hsarat bejn il-ghaliex ipproduciet bhala dokument il-Gate Pass Out u wkoll il-ghaliex m'ghandha l-ebda kontroll fuq dawn il-‘bird droppings' illi wara kollox setghu gew ikkawzati waqt li l-karozzi kienu qed jigu trasportati fuq il-vapur u anke minn fuq il-moll sal-mahzen.

Irrizulta illi meta l-karozzi kienu fil-kustodja u responsabilta' tas-socjeta' Cargo Handling grawlhom xi hsarat. Apparti n-nuqqasijiet tal-ispare wheels u l-hub cups gew ikkawzati hsarat minn ‘bird droppings' kif xehed tajjeb is-surveyor Aldo Abela.

L-Ewwel Qortihija sodisfatta li dawn il-hsarat graw meta l-vetturi kienu taht ir-responsabilta' esklussiva tas-socjeta' konvenuta. Din il-Qorti tghid li meta l-karozzi kienu mizmuma taht tinda kien facli ghas-socjeta' konvenuta Cargo Handling illi tassigura illi dawna ma tigrilhomx hsarat bhal dawk lamentati f'din il-kawza. Din il-Qorti jidhrilha illi l-istanza attrici timmerita konferma, ghaldaqstant tiddeciedi illi tilqa' t-talba tas-socjeta' attrici u tikkundanna lis-socjeta' konvenuta Cargo Handling Co Ltd li thallasha s-somma ta' tminn mija wiehed u erbghin liri Maltin u tnax-il centezmu rappresentanti hsarat u nuqqasijiet f'konsinna ta' mija disgha u sebghin karozzi Ford li waslu Malta fil-21 ta' Novembru 1996 abbord il-vapur Fides u li gew importati minn Gasan Enterprises Limited assikurata mill-attur nomine ghal liema hsarat kienet responsabbli l-istess socjeta' konvenuta Cargo Handling.

Is-socjeta' The Cargo Handling Co. Ltd. ipprezentat rikors tal-appell li bih hija talbet illi din il-Qorti joghgobha tirriforma s-sentenza appellata billi tichad it-talba tas-socjeta' attrici fil-konfront taghha bl-ispejjez taz-zewg istanzi.

Din l-Onorabbli Qorti tal-Appell jidhrilha lil-Ewwel Qorti spjegat tajjeb hafna fis-sentenza appellata il-posizzjoni legali kif mifhuma u prattikata minn din il-Qorti kif ukoll mill-Onorabbli Qorti tal-Appell fir-rigward tad-dokumenti bhall-Gate Pass Out, bhat-Tally Sheet u l-valur probatorju taghhom fl-assjem ta' azzjonijiet ghal reklam u kumpens ghad-danni kagunati fil-merkanzija fil-kors tal-importazzjoni f'Malta taghhom u konsenja lill-importatur. Fil-fatt din il-Qorti jidhrilha li effettivament m'ghandhiex x'izzid fuq dak li hemm fis-sentenza appellata.

Din l-Onorabbli Qorti tal-Appell ezaminat il-konsiderazzjonijiet tal-Ewwel Qorti fir-rigward tal-provi fil-kuntest ta' dak li kien hemm fit-Tally Sheet, fil-Gate Pass Out kif ukoll anke fis-survey li ghamel is-Sur Aldo Abela u tasal ghall-istess konkluzzjoni li wasletghaliha l-Ewwel Onorabbli Qorti li m'hijiex dik li qed jippretendi li kellha tasal ghaliha l-appellanti. Hemm provi bizzejjed effettivament illi d-“droppings” gew konstatati fil-mument li ghalih jirreferi s-survey kif spjegat fis-sentenza appellata.

L-appellanti jissottomettu li d-diligenzali kellha tosserva s-socjeta' attrici fil-qadi tad-dmirijiet taghha hija l-istess diligenza li ghandu josserva d-depozitarju - u cioe' id-diligenza ta' bonus pater familias. Ghandu pero' jigi osservat li s-socjeta' appellanti qatt ma tinghata dettalji dwar l-accessorji li jkun hemm fil-karozzi ughaldaqstant m'ghandha ebda kontroll fuq dak li qed jigi allegat mis-socjeta' attrici.

Il-fatt illi l-vetturi de quo inzammu fil-maghluq ma jiskagonax lill-istess socjeta' mir-responsabilita', peress li evidentement, ghalkemm certi prekawzjonijiet hadithom, ma hadithomx kif wiehed jistennaminn bonus pater familias li ghandu jkun a konoxxenza tal-fatt illi anke fil-maghluq jista' jkun hemm il-prezenza tat-tjur li jikkagonaw il-“bird droppings”.

Din il-Qorti tal-Appell ma tarax li tista' b'xi mod tiddisturba l-valutazzjoni ta' provi ghal dik li hija responsabilita' kif maghmulamill-Ewwel Onorabbli Qorti u ghaldaqstant is-sentenza appellata qed tigi konfermata u konsegwentement l-appell qed jigi rigettat. L-ispejjez taz-zewg istanzi jkunu a kariku tal-appellanti.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni