Reference: 1153/1992/1

Judgement Details


Date
23/04/2001
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
DINGLI JOHN NOE vs AQUILINA FRANK
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
DRITTIJIET TAL-AWTUR, EZEKUZZJONI FIL-PUBBLIKU
Summary
Daqq tal-muzika f'hanut miftuh ghall-pubbliku, jew anke hanut tax-xoghol li jkun qed isir minn min huwa responsabbli ghat-tmexxija tan-negozju jew tkun minnu organizzata tammonta ghal daqq fil-pubbliku. F'kazijiet bhal dawn japplikaw d-disposizzjonijiet ta' l-Att dwar id-Drittijiet tal-Awtur.

Jekk f'hanut jew restaurant jinzamm radju fil-privat u dan ir-radju jkun jinstema' minn parti ohra tal-hanut jew restaurant li tkun accessibbli ghall-pubbliku, ma jistax jinghad li dak ir-radju qieghed ghall-uzu privat. Il-muzika li tigi prodotta b'dak ir-radju ghandha tigi konsidrata bhala esegwita fil-pubbliku.

Anke fil-kaz ta' esekuzzjoni ta' muzika moghtija f'fabbrika limitata ghall-haddiema fil-hinijiet tax-xoghol gie ritenut li kienet ezekuzzjoni fil-pubbliku ghax dawk il-haddiema kienu potenzjalment parti mill-pubbliku ta' l-awtur.

Ghall-iskopijiet tal-frazi "kull persuna li taghmel jew iggieghel lil haddiehor li jaghmel" kontenuta fl-Att dwar id-Drittijiet tal-Awtur 2000 tinhtieg il-prova illi tali persuna mhux semplicement naqset milli tintervjeni biex twaqqaflil min kien qieghed idoqq il-muzika, imma li kienet, ghall-kuntrarju, strumentali biex il-muzika tindaqq bil-mod kif indaqqet.

Ma hemm ebda vjolazzjoni jekk impjegati ta` fabbrika juzaw radio sets personali taghhom waqt fuq il-post tax-xoghol.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info