Reference: 214/2001/1

Judgement Details


Date
31/05/2002
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
VELLA PATRICK
Parties
IL-PULIZIJA (SPT. P VASSALLO) vs FARRUGIA RITA
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
APPELL, AGGRAVJU GDID F`SEDE KRIMINALI - KOMPARIXXI, SA META TRID TIGI SOLLEVATA N-NULLITA` - KOMPARIXXI, ZBALL FI - SERQ, KURRENT ELETTRIKU - SERQ, KWALIFIKA TAL-MEZZ - QLIGH TA` METRES TAS-SERVIZZ TAD-DAWL
Summary
F' dan il-kaz ic-citazzjoni ma kienetx tindika z-zmien li fih sar l-allegat reat mill-appellanti u lanqas ma kien hemm xi indikazzjoni taz-zmien meta dan l-allegat reat kontinwat gie skopert u mwaqqaf.

Il-Qorti ta` l-Appell irriteniet illi eccezzjoni tan-nullita` ta' l-avviz bazata fuq dawn in-nuqqasijiet kellha tigi sollevata in limine litis quddiem l-ewwel Qorti. L-eccezzjoni giet ghalhekk michuda peress illi giet sollevata tard wisq.

L-Artikoli 263 u 264 (1) tal-Kodici Kriminali, moqrija flimkien, fid-definizzjoni li jaghtu ghall-aggravju tal-mezz bhala ksur jghidu b'mod car li taht il-kelma 'ksur' huwa nkluz qligh ta' meters tas-servizz tad-dawl maghmul biex isir xi mezz qarrieq kif imsemmi fis-subartikolu (2) ta' l-istess Artikolu 264 tal-Kap. 9. Dan is-subartikolu (2) jghid li fil-kaz ta' ksur, u allura, qligh inkluz, ta' meters ta' l-elettriku, il-mezz qarrieq hu dakli permezz tieghu wiehed jista' jkollu l-konsum illegittimu tal-kurrent elettriku.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info