Reference: 217/2014

Judgement Details


Date
26/03/2015
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
MALLIA MICHAEL
Parties
IL-PULIZIJA vs CIANTAR BARBARA STEVEN JOHN
ECLI
ECLI:MT:AKI:2015:93768
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
APPELL AVUKAT GENERALI - APPELL FUORI TERMINE
Summary
L-artikolu 417(1) tal-Kap 9 jistipula illi l-Avukat Generali ghandu jipprezenta r-rikors tal-appelltieghu fi zmien tmint (8) ijiem tax-xoghol minn dakinhar li rcieva l-atti tal-kawza. Skont il-kawza“Il-Pulizija versus Biagio Muscat” deciza fl-erbatax (14) ta' Novembru elfejn u tlettax (2013) it-terminu ta' tmint (8) ijiem tax-xoghol jibda ghaddej minn dakinhar illi l-Avukat Generali jkun ircieval-atti u mhux mill-ghada. Dan ifisser, kwindi illi t-terminu kien jiskadi l-Gimgha, tlieta u ghoxrin (23) ta' Mejju tal-elfejn u erbatax (2014). Skont it-timbru fuq ir-rikors tal-appell dan gie ipprezentat it-Tnejn, sitta u ghoxrin (26) ta' Mejju tal-elfejn u erbatax (2014) wara illi kien digà ghalaq it-terminu kif previst bl-artikolu 417 fuq imsemmi u ghalhekk l-appell gie konsiderat fuori termine. Illi qabel din is-sentenza L-Avukat Generali kien jikkunsidra li l-principju korret kien li diesa quo mhix inkluza fit-terminu.Din is-sentenza ikkonfermat il-linja stabbilita fis-sentenza precedenti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info