Reference: 199/2014

Judgement Details


Date
26/02/2015
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
MALLIA MICHAEL
Parties
IL-PULIZIJA vs FARRUGIA GIULIO
ECLI
ECLI:MT:AKI:2015:92972
Judgement Type
PARTIAL SENTENCE

Keywords / Summary


Summary
Dan il-kaz kien jirrigwarda liberazzjoni peress li x-xhieda tal prosekuzzjoni ma kienux presenti fl-awla esatta tal-Qorti tal-Magistrati. Il-Qort tal-Apell Kriminali sabet illi fil-fatt ix-xhieda tal-Prosekuzzjoni kienu prezenti fil-bini tal-Qorti però peress illi l-kawza giet assenjata lil Magistrat iehor wara illi huma kienu ircevew it-tahrika, marru jistennew wara l-awla fejn normalment kien joqghod l-ewwel Magistrat biex b'hekk meta huma saru jafu bil-bidla u marru fejn il-Magistrat li kienqed jisma' l-kawza kien tard wisq peress illi s-sentenza inghatat. Il-verbal ta' dik is-seduta, l-1ta' Marzu 2013 jghid illi meta ssejhu x-xhieda ma dehrux. Il-Prosekuzzjoni ma provdietx riferta u b'hekk inghatata s-sentenza. Din il-Qorti jidhrilha illi dawn ic-cirkostanzi ma kinux jintitolaw lill-Qorti tal-Magistrati taqbad u taghti s-sentenza minghajr ma tindaga ghaliex il-Prosekuzzjoni ma kellhiex ir-riferta a dispozizzjoni taghha. Jista' jkun illi din ma kinitx ghadha waslitilha wara li jkun gie notifikat ix-xhud u jista' jkun ukoll illi x-xhud ma jkunx ghadu notifikat. Fi kwalunkwe kazil-Prosekuzzjoni tkun fl-ghama u ma tistax kwindi tiddikjara illi ma jkollhiex aktar provi x'iggib.F'dan il-kaz fil-fatt il-Prosekuzzjoni m'ghamlitx tali dikjarazzjoni izda minkejja kollox il-Qorti ghaddiet ghas-sentenza. Fic-cirkustanzi s-sentenza giet revokata.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info