Reference: 77/2013/1

Judgement Details


Date
06/02/2015
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
CAMILLERI SILVIO, CARUANA DEMAJO GIANNINO, CUSCHIERI NOEL
Parties
PREMIER LEASING AND INVESTMENTS COMPANY LIMITED (C18214) vs L-AVUKAT GENERALI ET
ECLI
ECLI:MT:KOS:2015:92591
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
F'dan il-kaz gie allegat in-nuqqas ta' certezza legali li tezisti minhabba kontradizzjoni bejn l-Art.23 tal-Kap.9 u l-Artikolu 22A [1] tal-Kap.101. Il-Qorti osservat li filwaqt li l-Artikolu 23 jifforma parti mil-ligi penali generali u ghalhekk huwa applikabbli ghar-reati, l-Art.22A [1] tal-Kap.101hija dispozizzjoni ta' ligi specjali, u ghalhekk f'kaz ta' konflitt tipprevali din tal-ahhar fuq l-istregwa tal-massima lex specialis derogat legi generali. F'dan l-ahhar artikolu l-legislatur ried li fil-kaz tar-reati kontemplati fl-istess artikolu, wara li tkun inghatat ordni tal-iffrizar tal-proprjeta` tal-akkuzat bhala mizura provvizorja u kawtelatorja, il-qrati kriminali li jkunu qed jisimghu l-kaz, xorta wahda jkollhom id-diskrezzjoni li jawtorizzaw ir-rilaxx ta' flus favur kredituri bonafide li l-kreditu taghhom jirrizali sa qabel il-hrug tal-ordni. Izda b'daqshekk, ma jfissirx li hemm konflitt mal-Artikolu 23 li min-naha tieghu jezenta mill-konfiska oggetti li fuqhom terzi li ma jkunux ippartecipaw fid-delitt jkollhom jedd. Anzi il-Qorti rat li l-Artikolu 22A[1] jikkomplimenta l-Artikolu 23, stante li anke matul il-proceduri kriminali l-Qorti ghandha s-setgha li tirrilaxxa proprjeta` milquta b'ordni tal-iffrizar.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info