Reference: 47/2002/1

Judgement Details


Date
24/05/2002
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs SAID PUBLIUS
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
IMPUTAZZJONI, META TIKKOMPRENDI DIVERSI IPOTEZIJIET - RICEVUTA FISKALI, RESPONSABILITA` VIKARJA GHAL NUQQAS TA` HRUG TA`
Summary
Il-ligi ma tirrikjedix li meta imputazzjoni jkun fiha diversi ipotesijiet, il-qorti ghandha ghalfejntindika liema wahda jew aktar minn dawk l-ipotesijiet ikunu jirrisultaw, kemm-il darba d-diversi ipotesijiet ikunu jammontaw ghall-istess reat u jkollhom l-istess piena. Hekk, per ezempju, fil-kaz tar-reat ta' ricettazzjoni, is-sentenza m'ghandhiex ghalfejn tispecifika jekk l-oggett ricettat kienxgie ghand il-hati ghax dan kien laqa' ghandu dak l-oggett jew ghax kien xtrah, pero` ghandha ssemmijekk l-oggett ikunx gej minn serq, minn wiehed mir-reati dwar hwejjeg akwistati jew mizmuma kontral-ligi, jew minn frodi u dan peress li l-piena tvarja skond il-predicate offence.

Ir-responsabbilta` vikarja li tohrog mis-subartikolu (1) tal-Artikolu 82 tal-Att XXIII ta' l-1998 ma hemmx ghalfejn li tigi espressament imsemmija fl-imputazzjoni: huwa bizzejjed jekk bhala fatt jirrisulta lin-nuqqas (i) ikun sar mill-persuna morali u (ii) li l-imputat ikun wiehed mill-persuni msemmija fis-subartikolu (1) tal-imsemmi Artikolu 82.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info