Reference: 466/2013

Judgement Details


Date
13/11/2014
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
MALLIA MICHAEL
Parties
IL-PULIZIJA vs DEBONO RODERICK
ECLI
ECLI:MT:AKI:2014:90893
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
SENTENZA SOSPIZA
Summary
Illi fl-ewwel seduta l-appellat kien ammetta l-akkuzi kontra tieghu u ikkonfermahom kif titlob il-ligi. Fuq dan biss l-ewwel Qorti ma kellhiex triq ohra hlief illi tghaddi ghall-kundanna tal-appellat.Però deherilha illi kellha tinvoka l-artikolu 28B(2)(a) tal-Kap 9 illi jghid, “... jekk il-Qorti mataghmilx ordni bis-sahha tas-sub artikolu (1) hija ghandha tiddikjara r-ragunijiet taghha ghaliex ma tkunx ghamlet dan.” Dan huwa obbligu tassattiv illi l-Qorti ghandha dejjem tosserva. Minn ezami akkurat tas-sentenza inkwistjoni il-Qorti tal-Appell sabet illi l-Qorti tal-Magistrati naqset milli taghti kwalunkwe raguni il ghala ma kellhiex taghmel ordni kif stipulat fis-sub artikolu (1) u l-Qorti ma setghetx tastjeni u tghabbi Qorti ohra bir-responsabbiltà tad-decizjoni. Kwindi s-sentenza gietrevokata.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info