Reference: 1/2014

Judgement Details


Date
02/10/2014
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
MALLIA MICHAEL
Parties
IL-PULIZIJA vs MIFSUD MARIO
ECLI
ECLI:MT:AKI:2014:89886
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
SKWALIFIKA TASSATTIVA
Summary
Illi dan il-kaz kien dwar sospensjoni ta' licenzja tas-sewqan. Il-Qorti qalet illi l-iskwalifika tohrog bhala konsegwenza tar-reat u mhux tal-piena. L-artikolu 15(2) tal-Kap. 65 tal-Ligijiet ta' Maltajghid, “Meta r-reat ikun jikkonsisti f'sewqan ta' vettura bil-mutur jew vettura ohra bi traskuragnikbira jew b'mod perikoluz, il-Qorti, b'zieda tal-piena taht is-sub artikolu (1) ghandha tiskwalifika lill-hati milli jkollu licenzja tas-sewqan f'kaz tal-ewwel kundanna, ghal zmien ta' mhux anqas minn tlett xhur, u f'kaz tat-tieni kundanna, jew kundanna ohra, ghal zmien ta' mhux anqas minn sena.” L-appellant ma setax jargumenta illi la l-Qorti ma applikatax il-piena, kwandi s-sub artikolu (1) tal-artikolu 15 tal-Kap. 65 tal-Ligijiet ta' Malta ma japplikawx. Illi l-kelma promotur f'dan l-artikolu huwa proprju “ir-reat”. Il-piena hija konsegwenza ghar-reat u l-istess l-iskwalifika tal-licenzja.Filwaqt illi l-piena hija fakultattiva ghall-Qorti u ghandha parametri fuqxiex tiddeciedi, l-iskwalifika m'ghandhiex peress illi dina hija tassattiva li ma thalli l-ebda diskrezzjoni f'idejn il-Qorti. L-unici parametri huma dawk dwar jekk il-kundanna kinitx l-ewwel darba jew ghal aktar minn darba,f'liema kaz l-iskwalifika tigi estiza skont il-kaz. Fic-cirkostanzi l-iskwalifika giet konfermata.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info