Reference: 815/1999/1

Judgement Details


Date
20/05/2002
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
IANNACE RENATO vs J & T COMPANY LIMITED
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
BEJGH, AZZJONI GHAD-DANNI META BINI MA JKUNX KOPERT B`PERMESS GHALL-IZVILUPP - BEJGH, TALBA GHAD-DANNI MINHABBA INADEMPJENZA - PERMESS GHALL-IZVILUPP, AZZJONI GHAD-DANNI META BINI MA JKUNX KOPERT B`PERMESS
Summary
L-azzjonijiet kontemplati fil-Kodici Civili ghal difetti mohbija mhux eskluzzivi ta' kull dritt iehor spettanti lix-xerrej meta minn beghlu jkun naqas minn xi obbligu specifikatament kontemplat fil-kuntratt.

Fil-kaz in ezami kien hemm l-possibilita' li l-atturi jsofri evizzjoni mill-fond minnhom akkwistat billi dan ma kienx mibni skond il-permessi u dana billi l-awtorita' koncernata setghet tohrog "enforcement order" u b'hekk tordna t-twaqqiegh tal-kostruzzjoni. Izda tali evizzjoni mhuxrelatat mat-titolu tal-bejjiegh izda ma haga amministrattiva li setghet, kif fil-fatt gara, tigi regolarizzata billi jinhareg il-permess opportun. B'dan il-mod l-atturi jkunu hielsa mid-teddita li tkun inholqot bhala konsegwenza tad-dikjarazzjoni "falza" tal-konvenuti fuq il-kuntratt ta' trasferiment u ghalhekk ma jkollhomx il-htiega w sahansitra lanqas ma jkollhom id-dritt li jitolbu r-rexxissjoni tal-kuntratt jew tnaqqis fil-valur tat-trasferiment. B'dana kollu x-xerrej ikun intitolat li jagixxi ghar-risarciment tad-danni taht ir-regoli generali tal-Kodici Civili fir-rigward sabiex jirkuprawdawk l-ispejjes u telf iehor li jirrizulta bhala konsegwenza tan-nuqqas tas-socjeta' konvenuta.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info