Reference: 544/2012

Judgement Details


Date
16/06/2014
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
QUINTANO LAWRENCE
Parties
IL-PULIZIJA vs AXISA JOSEPH
ECLI
ECLI:MT:AKI:2014:88491
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
Dan il-kaz kien jirrigwarda hlas ta'VAT. L-appellant issottometta li kien fl-impossibilita li jhallas izda il-Qorti waqt li apprezzat li saru xi sforzi da parti tal-appellant biex jithallas dak li kien dovut, iddeciediet li ma tistax tilqa' dik il-parti tal-appell dwar il-principju ‘Impossibilia nemo tenetur'. It-taxxa tkun ingabret mill-pagamenti tan-nies li jkunu qabbdu lill-appellant biex jaghmlilhom ix-xoghol tal-bini. Huwa dmir ta' min ikun rregistrat li dawn il-flus jinghataw lid-dipartiment fiz-zmien indikat mil-ligi. Dan manifestament ma sarx. Lanqas ma tista' tintlaqa' s-sottomissjoni li ghax ikun hemm diffikultajiet f'relazzjoni, allura din tiggustifika n-nuqqas ta' taxxa. Jekk tintlaqa' tali sottomissjoni, bin-numru ta' relazzjonijiet ta' kull xorta li ma jkomplux dejjem jizdied, tkun qed tigi pperikolata taxxa li tkun vitali ghall-erarju Malti. Inoltre, jekk wiehed ma jafx jikteb u jaqra, la huwa ghazel li jirregistra ghall-VAT, allura jrid jiehu hsieb li l-persuna delegata biex taghmel dmirijiet li jorbtu lilu, tkun persuna li wiehed jista' jafda fiha. Hu x'inhu l-livell tal-edukazzjoni, hadd m'huwa ezenti li jhallas dik it-taxxa li jkun gabar minn ghand hadd iehor.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info