Reference: 2012/1997/1

Judgement Details


Date
30/03/2001
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
GALEA JOSEF vs COMBINATI TRANSPORT SERV. LTD. NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
DANNI, EX CONTRACTU - DANNI, EX DELICTO VEL QUASI DELICTO - DANNI, INDIRETTI - DANNI, KONSEGWENZJALI - DANNI, LIMITI TAL-AZZJONI GHAL
Summary
Kull wiehed huwa responsabbli ghad-danni li huwa jikkaguna lil haddiehor bl-ghemil tieghu. Ghandu jigi provat in-ness ta' kawza u effett bejn id-danni reklamati u l-agir ta' min ikun ikkaguna d-danni.Danni derivanti minn inadempjenza kontrattwali huma limitati ghal dawk id-danni li huma l-kawza ta'tali inadempjenza.

Hawnhekk is-socjeta' konvenuta kellha tittrasporta merkanzija mixtrija mill-attur ghalhekk ir-responsabbilita' taghha ma setghatx teccedi l-valur ta' dik il-merkanzija fdataf'idejha u l-fatt li ma kkonsenjathiex fejn kellha tikkonsenjaha. L-ispejjez accidentali huma allura biss dawk inerenti mal-operazzjoni tal-gar. Ma setghatx is-socjeta' konvenuta proprio tigi ritenuta responsabbli ghall-spejjez inkorsi mill-attur fl-akkwist u xiri tal-merkanzija (e.g. spejjez ta'safar sabiex din tinghazel).

Danni derivanti minn inadempjenza kontrattwali ghandhom ikunu ristretti u relatati ma' dik l-inadempjenza u ghandhom ikunu konsegwenzjali ghaliha. Xorta ohra setghu jkunu l-konsiderazzjonijiet li kieku l-attur kien qieghed jaddebita xi responsabbilita' tal-attur"ex delictu" u "vel quasi delictu".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info