Reference: 10/2012/2

Judgement Details


Date
30/05/2014
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
MICALLEF JOSEPH R., ZAMMIT MC KEON JOSEPH, ELLUL ANTHONY
Parties
VELLA WILLIAM PEN ET vs KUMMISSARJU TAL-ARTIJIET ET
ECLI
ECLI:MT:KOS:2014:88161
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
RITRATTAZZJONI
Summary
Ir-ritrattazzjoni hija rimedju straordinarju mholli li jsir biss fil-kazijiet stabiliti fil-ligi liema cirkostanzi huma tassattivi u ghandhom jinghataw tifsira ristretta u bla tigbid jew analogija. Sadattant, ix-xoghol tal-Qorti, sakemm tkun ghadha qeghda tqis jekk jezistux ragunijiet tajbin bizzejjed biex thassar is-sentenza attakkata, huwa dak li tara biss jekk kemm-il darba tirrizultax imqar wahda mic-cirkostanzi mahsubin fl-artikolu 811 tal-Kodici Procedurali. Fl-istadju in rescindente dinil-Qorti m'ghandhiex tgharbel mill-gdid dwar jekk hi taqbilx jew le mal-mod kif il-Qorti tkun waslet ghall-fehmiet taghha fis-sentenza attakkata;

Illi dan kollu jingabar taht ir-regola li huwamixtieq u mehtieg li jkun hemm ic-certezza tad-dritt u fejn kawza tkun inqatghet b'sentenza li tkunghaddiet f'gudikat din m'ghandhiex titwaqqa' kif gieb u lahaq, imma biss ghal ragunijiet serji u gravi. Dan kollu mbaghad jissejjes fuq il-massima li res judicata pro veritate habetur;

Illihuwa wkoll principju accettat li l-process ta' ritrattazzjoni ma jservix bhala t-tieni appell, b'modli taht l-iskuza ta' xi nuqqas procedurali, l-Qorti tkun mistiedna biex terga' twettaq ezercizzju ta' ri-ezami li, fil-fatt, ma jkun xejn aktar minn skrutinju mill-gdid tal-konsiderazzjonijiet diga'maghmulin mill-Qorti fis-sentenza li taghha jintalab it-thassir u s-smigh mill-gdid. Dan jghodd ghal kull wahda mill-kawzali mahsubin fl-artikolu 811 tal-Kodici.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info