Reference: 97/2011

Judgement Details


Date
08/05/2014
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
MALLIA MICHAEL
Parties
IL-PULIZIJA vs ZARB MICHAEL
ECLI
ECLI:MT:AKI:2014:87740
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
NULLITA SENTENZA
Summary
Dan kien appell dwar in-nullità tas-sentenza peress illi minkejja illi l-appellat ammetta l-akkuzi kollha migjuba kontra tieghu, l-ewwel Qorti ma semmietx l-artikolu 87 tal-Kap. 9 li huma cirkostanziaggravanti ghall-artikolu principali ta' sekwestru tal-persuna, l-artikolu 86 tal-istess Kap. 9.
Il-Qorti sabet illi l-artikolu 87 tal-Kap. 9 ma kienx imsemmi izda l-artikolu principali tas-sekwestru tal-persuna kien msemmi fis-sentenza originali u l-Qorti ghaddiet biex tikkwota l-bqija tal-artikoli. L-artikolu 382 tal-Kap. 9 jiddispondi illi, “Il-Qorti, meta taghti s-sentenza kontra l-imputat,ghandha tghid il-fatti illi taghhom dan ikun gie misjub hati, taghti l-piena u ssemmi l-artikolu ta' dan il-kodici jew ta' kull ligi ohra li tkun tikkontempla r-reat.” Huwa veru illi l-appellat ma kienx addebitat biss bis-sekwestru tal-persuna kif kontemplat fl-artikolu 86 tal-Kap. 9 izda ukoll bl-aggravju tieghu skont l-artikolu 87(1)(g). Il-Qorti però deherilha illi minkejja illi l-ewwel Qortima ikkwotatx dan l-ahhar artikolu ma jfissirx illi s-sentenza taghha kienet nulla. Ic-cirkostanzi aggravanti jirreferu dejjem ghar-reat principali li huwa dak 86 tal-Kap. 9 li gie msemmi mill-Qorti tal-Magistrati fis-sentenza taghha. Il-Qorti tal-Appell Kriminali dehrilha illi n-nuqqas tal-ewwel Qorti kien “lapsus” illi seta' jigi evitat u l-Qorti messha qaghdet aktar attenta li tikkwota ukoll l-artikolu tac-ciskostanzi aggravanti. Però b'daqshekk ma jfissirx illi s-sentenza tal-ewwel Qorti kellha tigi dikjarata nulla meta wara kollox, semmiet l-artikolu li ikkontempla r-reat. Ir-reat proprjahuwa kontemplat fl-artikolu 86 u mhux fl-artikolu 87. Kwindi ghall-fini ta' l-artikolu 382 l-ewwel Qorti mxiet skont id-dettami tal-istess artikolu meta ikkwotat l-artikolu tal-ligi li jikkontempla r-reat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info