Reference: 628/98 /L2

Judgement Details


Date
30/03/2001
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
FARRUGIA ALFRED PAUL NOE vs DESIRA ANDREANA
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
LOKAZZJONI, ACCETTAZZJONI TA` KERA BLA PREGUDIZZJU GHAD-DRITTIJIET TAS-SID - LOKAZZJONI, BITHA MHIX PROTETTA TAHT IL-KAP. 158 TAL-LIGIJIET TA` MALTA - LOKAZZJONI, KONGEDO - LOKAZZJONI, RILOKAZZJONI TACITA
Summary
Il-provvedimenti tal-Art. 12(5) tal-Kap. 158 tal-Ligijiet ta' Malta japplikaw ghal djar ta' abitazzjoni imma mhux ukoll ghal btiehi ecc li ma jkunux djar ta' abitazzjoni u li jkunu gew koncessi taht titolu ta' enfitewsi separat u dan minkejja li ghal xi zmien il-seta` kien li dar u bitha kienu gew fizikament integrati.

Meta l-kera jigi ricevut bla pregudizzju dan ma jippregudikax it-talba tas-sid biex jiehu lura l-pussess tal-fond.

Jekk f'gheluq taz-zmien tal-kiri l-kerrej jibqa',u jigi mholli, fit-tgawdija tal-fond, il-kiri jigi mgedded taht l-istess kondizzjonijiet, u bl-istess jeddijiet u obbligi ghal zmien iehor kif kontemplat fil-ligi, izda dan it-tigdid ma jsirx meta s-sid jaghti lill-kerrej l-avviz necessarju.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info