Reference: 152/2013

Judgement Details


Date
06/03/2014
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
MALLIA MICHAEL
Parties
IL-PULIZIJA vs GALEA ROSANNE ET
ECLI
ECLI:MT:AKI:2014:86572
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ACCESS WHEELCHAIR
Summary
F'dan il-kaz, li kien jirrigwarda dikjarazzjoni falza f'tender, il-Qorti qalet bhala principju li l-kriterju “access ghal persuni b'dizabilità” jinkludi bhala minimu access b'wheelchair ghall-ambjenti kollha fejn dan il-kriterju japplika. Dan iddikjaratu kemm minhabba l-uzu popolari tal-kriterju kif ukoll li l-buon sens hekk jehtieg illi tigi mfissra. Ghalhekk meta d-dokument tat-tender jirrikjeda access ghal persuna b'dizabilità, il-fond kollu kemm hu fejn isir dan l-access irid ikun accessibbli ghall-persuni b'wheelchair indipendentement minn ghajnuna ta' terzi. Meta l-appellati pprezentawid-dokument taghhom fil-hdax (11) ta' Settembru tal-elfejn u tmienja (2008) il-fond li minnu kien sejigi gestit it-taghlim ma kienx accessibbli ghal persuni b'dizabilità peress illi ma kellux accessghal wheelchair. Dana l-appellati kienu jafuh imma madanakollu fid-dokument nizzlu illi l-fond kienaccessibbli ghal persuni b'dizabilità. Dina kienet dikjarazzjoni falza illi minnha l-appellati hadugwadann peress illi l-process tat-tender ghadda ghat-tieni fazi ta' evalwazzjoni quddiem bord partikolari. Fic-cirkostanzi l-Qorti hassret il-decizjoni tal-Qorti tal-Magistrati u sabet htija.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info