Reference: 441/2007/1

Judgement Details


Date
28/02/2014
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI SILVIO, CARUANA DEMAJO GIANNINO, CUSCHIERI NOEL
Parties
MALLIA ELENA PRO ET NOE vs SANT FOURNIER CHARLES ET
ECLI
ECLI:MT:ACIV:2014:86353
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
PROVA DNA
Summary
Dan kien kaz li jirrigwarda paternita u r-rifjut li jsiru testijiet genetici, okkorendo b'esumazzjoni tal-persuna indikata li fil-frattemp kienet mietet. Il-Qorti irrimarkat li ghalkemm ma jistax jigivalidament inferit li r-rifjut da parti tal-konvenuti li jsir ezami tad-DNA jekwivali ghal xi ammisssjoni da parti taghhom tat-tezi attrici, minn naha l-ohra jista' jaghti lok ghall-inferenza li lanqas il-konvenuti stess ma huma konvinti li t-tifel mhux il-wild naturali ta' Charles Sant Fournier.Issa ghalkemm huwa minnu li l-oneru tal-prova jirrisjedi fuq l-attrici, izda mill-banda l-ohra, il-prova genetika ma setghetx issir jekk mhux bil-kunsens tal-konvenuti. Fic-cirkostanzi din il-Qorti tosserva li l-kunsens necessarju sabiex isiru t-testijiet genetici kien ikun mhux biss ta' ghajnuna ghall-amministrazzjoni korretta tal-gustizzja izda primarjament kien ikun fl-interess tat-tifel minuri li, apparti mill-fatt li ghandu kondizzjoni ta' dizabilita`, fil-prezent qed jghix f'istitut rizultat tal-hrug tal-care order fuq imsemmija. Din l-ahhar konsiderazzjoni iddghajjef it-tezi tal-konvenuti li l-kawza saret fl-interess uniku tal-attrici b'tentattiv da parti ta' din sabiex takkwista proprjeta' minghand il-familja Sant Fournier.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info