Reference: 19/2009/1

Judgement Details


Date
03/02/2014
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
CARUANA DEMAJO GIANNINO, MALLIA TONIO, CUSCHIERI NOEL
Parties
BUGEJA ANTHONY vs AVUKAT GENERALI ET
ECLI
ECLI:MT:KOS:2014:85883
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ATT TA AKKUZA
Summary
Il-prosekuzzjoni ghandha d-dmirijiet taghha, u fuq quddiem nett hemm dak li tmexxi l-process b'mod li l-aktar iwassal biex tinkixef il-verità, sew jekk favur u sew jekk kontra l-akkuzat. Fost l-ghodod li ghandha biex taghmel hekk hemm dak li taghzel jekk il-processi jimxux flimkien jew kull wiehedghal rasu. Illi meta l-prosekuzzjoni taghmel dik l-ghazla tkun qieghda tinqeda b'setgha moghtija lilha mil-ligi u, sakemm ma jintweriex illi sar uzu minn dik is-setgha minhabba konsiderazzjonijiet lima humiex relevanti, jew b'xi mod iehor li ma hux ragonevoli, ma jistax jinghad illi saret diskriminazzjoni bi ksur tal-jeddijiet fondamentali. F'dan il-kaz giet kontestata ix-xelta tal-prosekuzzjonighal separazzjoni tal-proceduri. Il-Qorti qalet li jekk, minhabba f'dik is-separazzjoni, ikunu jistghu jinstemghu xhieda li, li kieku l-processi ma nfirdux, ma kinux ikunu jistghu jixhdu, u hekk tinkixef xi verità li ma tkunx taqbel jew toghgob lill-akkuzat, b'hekk ma jinkiser ebda dritt, ghax l-akkuzat ma ghandu ebda jedd illi jippretendi illi xiehda ma tinghatax semplicement ghax sfavorevoli ghalih.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info