Reference: 38/2010

Judgement Details


Date
16/01/2014
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
MALLIA MICHAEL
Parties
IL-PULIZIJA vs ZAMMIT CARMEL
ECLI
ECLI:MT:AKI:2014:85545
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
KAMPJUN
Summary
F'dan il-kaz instab li ghasel prodott u espost ghall-bejgh ma kienx ta' kwalita rikjesta.Il-Qorti qalet li-appellant ma setax jargumenta illi r-rizultat tal-laboratorju li sar kien « ex parte » u mhux ordnat mill-Qorti u kwindi kellu jkun sfilzat. Ir-rizultat kien wiehed mill-provi li pprezentat il-Prosekuzzjoni u l-appellant kellu kull dritt li jirribadixxi dan f'kaz illi uza' d-drittijiet moghtija lilu mill-ligi billi ha kampjun minn dak li ttiehed mid-dipartiment u ghamel l-accertamenti tieghu. La dan m'ghamlux, r-rapport esebit mill-Prosekuzzjoni kien prova accettabli u li l-Qorti setatu kellha toqghod fuqu. Infatti, l-appellant seta' jaghmel uzu mid-dritt moghti mill-Artiklu 10 ta' l-Avviz Legali 265/2002 tal-Kap 449 li jaghti l-fakulta lil persuna li tkun giet mgharfa li ser jittiehdu proceduri kriminali fil-konfront taghha, li hija titlob kampjun minn dak il-prodott u tezaminal-istess kampjun indipendement fl-laboratorju ta' l-ghazla taghha. Fil-fatt, l-Artiklu 10 ta' l-istess Avviz Legali jpoggi dmir fuq l-Ufficcjal ta' l-Awtorita', illi meta persuna titlob sample tal-kampjun, dan is-sample ghandu jinqasam fi tlieta, biex b'hekk jaghti wahda lil persuna li tkun tista'taghmel l-esamijiet taghha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info