Reference: 528/1989/1

Judgement Details


Date
30/03/2001
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
BUHAGIAR ANTHONY PRO ET NOE vs SCERRI EDWARD
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
APPALT, ECCEZZJONIJIET SOLLEVABBLI MILL-APPALTANT KONTRA L-APPALTATUR F`AZZJONI GHALL-HLAS - APPALT, RIMEDJI TAL-APPALTANT META X-XOGHOL MA JKUNX SKOND IS-SENGHA U L-ARTI - ECCEZZJONIJIET, INTEMPESTIVITA` - IMGHAX, IN LIQUIDANDIS NON FIT MORA - IMGHAX, KOMPUTAZZJONI META ACCERTAMENT GUDIZZJARJU TAD-DEJN HUWA NECESSARJU - IMGHAX, LIKWIDAZZJONI GUDIZZJARJA TA` TALBA GHALL-HLAS
Summary
L-eccezzjoni ta` intempestivita' sollevata mill-appaltant f'azzjoni ghall-hlas maghmula kontrih muill-appaltatur necessarjament timporta sitwazzjoni ta' fatt fejn l-appaltatur ma jkunx esegwixxa ix-xoghol li jkun gie mqabbad jaghmel. Jekk, mill-banda l-ohra, l-kuntratt ikun gie esegwit u l-appalt estint izda min jordna x-xoghol ma jkunx bih sodisfatt ghaliex gustament kien jilmenta mill-kwalita'tal-ezekuzzjoni tal-appalt, l-eccezzjoni sollevabbli fil-konfront tal-appaltatur mill-appaltant ma kienitx dik tal-intempestivita' tal-azzjoni ghaliex il-kuntratt jkun ghadu ma giex esegwit imma ta' non adempjament tal-obbligazzjoni da parti l-appaltatur li jesegwixxi x-xoghol skond l-arti u s-sengha jew skond il-ftehim milqugh.

Fit-tieni ipotesi min jordna x-xoghol kellu biss l-alternattiva jew li jaccettah kif inhu u jitlob li jigi mnaqqas lilu l-valur rapprezentat minn dik il-parti tal-appalt mal ezegwit jew altrimenti illi jirrifjuta x-xoghol ezegwit waqt li jezigu li jigu rizarcitiid-danni minnu soffert minhabba li l-inadempjenza kontrattwali tal-appaltatur.

Il-principjuli ma jghaddux interessi fejn is-sejha ma tkunx wahda ghall-hlas ta' ammont likwidu, cert u determinat japplika wkoll f'sitwazzjoni fejn il-kontestazzjoni tad-debitur tirrizulta li tkun wahda valida b'mod li jkun car li d-debitur mhux biss ikun gustifikat li ma jhallasx dak li jkun gie intimat biexihallas imma wkoll li jkun difficli jekk mhux impossibbli ghalih, li jkun jaf x'inhu minnu dovut minghajr ma ssir investigazzjoni gudizzjarja fil-kawza u sakemm din issir.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info