Referenza: 726/1999/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
03/05/2002
Qorti
CIVIL FIRST HALL (CONSTITUTIONAL JURISDICTION)
Ġudikatura
MAGRI ALBERT J.
Partijiet
ZARB ANTHONY ET PRO ET NOE vs L-AVUKAT GENERALI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, DRITT GHAL-LIBERTA` TA` GHAQDA PACIFIKA U GHAL-LIBERTA` TA` ASSOCJAZZJONI - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, DRITT GHAT TGAWDIJA PACIFIKA TA` POSSEDIMENTI - DEFINIZZJONI TA` POSSEDIMENTI - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, DRITT GHAT TGAWDIJA PACIFIKA TA` POSSEDIMENTI - WARRANT TA` AVUKAT - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, ELEMENTI TAD-DRITT GHAT TGAWDIJA PACIFIKA TA` POSSEDIMENTI TAHT IL-KONVENZJONI EWROPEJA - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, ISTITUZZJONI TA` PROCEDURI KRIMINALI - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, REKWIZITI PROCEDURALI DWAR KAWZALI U TALBIET
Fil-Qosor
F'proceduri kostituzzjonali jew dawk imressqa in forza tal-Kap 319 tal-Ligijiet ta' Malta, ir-rikorrent mhux imxekkel bil-limitazzjonijiet kontemplati fil-Kodici tal-Organizzazzjoni u Procedura Civilighal dak li jirrigwarda kawzali u talbiet.

Id-dritt ghat-tgawdija pacifika tal-possedimentiprotett fl-Artikolu 1 ta' l-Ewwel Protokoll li hemm mal-Konvenzjoni Ewropea, jikkomprendi eskluzivament dik il-"proprjeta", sew ta' natura immobiljari kemm mobiljari, li tista tkun soggetta ghat-tehidforzat bit-trasferiment tal-pussess ta' dik il-proprjeta' minn persuna ghall-ohra u mhux ghal kulldritt li l-individwu jista' jgawdi.

Il-"warrant" ta` avukat u d-dritt li dan jaghti ghall-ezercizzju tal-professjoni legali ma huwiex suxxettibbli ghal trasferiment la obbligatorju u lanqas bil-kunsens tal-persuna li tgawdi l-istess dritt. Huwa veru li dan id-dritt jista' jigi irtirat jew sospiz, izda f'dan il-kaz id-decizzjoni tal-awtorita' kompetenti tittiehed mhux necessarjament fl-interess pubbliku izda certament bhala konsegwenza ta' xi reat kommess mid-detentur tal-istess dritt jewxi ksur tar-regolamenti li jridu jigu osservati minn min jezercita l-professjoni ta' Avukat. U f'kull kaz l-istess parti interessata qatt ma jista' jkollha dritt ta' kumpens ghat-tehid ta' dak id-dritt kif kontemplat fl-artikolu fuq imsemmi. Ghalhekk "warrant" ta` avukat ma jikkwalifikax bhala possediment ghall-finijiet tal-Artikolu 1 ta' l-Ewwel Protokoll li hemm mal-Konvenzjoni Ewropea

Huwa dmir tal-Pulizija Ezekuttiva li zzomm l-ordni u l-kwiet pubbliku, li ma thallix isiru reati, litikxef u tinvestiga r-reati li jsiru, li tigbor il-provi u li ggib il-hatjin, sew l-awturi kemm il-komplici, quddiem l-awtorita gudizzjarja. Il-Pulizija mhux kompetenti li tiddecidi dwar kolpevolezzao meno ta' dak li jkun, izda huwa d-dmir taghha li tressaq quddiem l-awtorita' gudizzjarja dawk il-persuni li fil-fehma taghha jkunu suspettati li kkommettew reat. Fejn jirrizulta li l-Pulizjia qdew dan l-oneru b'mod gust u responsabbli u bl-ebda mod ma jkun jista' jinghad li l-agir tal-Pulizija kien wiehed frivolu ma jikkonfigurawx l-elementi tal-vjolazzjoni tad-dritt ghal-liberta' ta' ghaqda pacifika u ghal-liberta' ta' assocjazzjoni ma ohrajn. Dan huwa ghal kollox indipendenti mill-pronunzjament tal-Qorti kompetenti dwar il-htija o meno tar-rikorrent li fi kwalsijasi kaz jaqa` lil hinn mill-kompetenza tal-Qorti ta` gurisdizzjoni Kostituzzjonali.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni