Reference: 3/2002/1

Judgement Details


Date
24/04/2002
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA (SPT. ALEXANDER MIRUZZI) vs ABELA PAUL
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ARMI TAN-NAR, GARR TA` - KACCA, GARR TA` ARMI TAN-NAR FUQ IL-BAHAR - KACCA, LICENZJA
Summary
Il-htiega ta' licenzja specifikatament biex wiehed ikun jista' "jikkaccja jew jipprova jikkaccja minn fuq xi opra tal-bahar" tohrog car mir-regolament 9(2)(e) tal-A.L. 146/1993 kif ukoll mill-partita7 tal-Ewwel Parti ta' l-Ewwel Skeda tal-Police Licences Regulations (Notifikazzjoni tal-Gvern 846/1949). In fatti, filwaqt li l-licenzja ghall-kacca ta' ghasafar minn fuq l-art hija ta' tnax-il lira,dik ghall-kacca minn fuq opra tal-bahar hija ta' tletin lira.

Ir-reat kontemplat fl-Artikolu3(1A) ta' l-Ordinanza dwar l-Armi jikkontempla s-sitwazzjoni fejn persuna jkollha fil-pussess jew kontroll taghha, jew ikollha f'idejha jew fuqha, arma tan-nar jew munizzjon barra minn fond jew postli jaghmel mieghu minghajr licenzja tal-Kummissarju tal-Pulizija. Dak li ried jolqot il-legislatur b'din id-disposizzjoni huwa l-garr ta' armi tan-nar u munizzjon fl-apert (cioe` mhux f'xi fond) minghajr id-debita licenzja. Ghalhekk hawnhekk ma tidholx il-kwistjoni tal-kacca, sia jekk minn fuq il-bahar jew minn fuq l-art. Dak li wiehed irid jara hu jekk l-appellat kellux licenzja biex igorr arma (u/jew munizzjon) barra minn fond jew post li jaghmel mieghu. Jekk, oltre dak il-garr, wiehed jaghmelxi uzu hazin minn dik l-arma u munizzjon, dik hija kwistjoni ohra li tezorbita mill-ambitu ta' l-Artikolu 3(1A). Ghalhekk l-ewwel qorti kienet korretta meta ma sabitx lill-appellat hati skond it-tieni imputazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info