Reference: 131/2012

Judgement Details


Date
08/05/2013
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
SCICLUNA DAVID
Parties
IL-PULIZIJA vs ABELA CARLA ROSITA
ECLI
ECLI:MT:AKI:2013:80831
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
AWTORITA TAT-TURIZMU
Summary
Dan il-kaz jirrigwarda appell min decizjoni tal-Qorti tal-Magistrati dwar kaz li kien inbeda fuq talba tal-Awtorita tat-Turizmu. Izda, il-prosekuzzjoni nbdiet b'tahrika ta' kawza tal-Pulizija u mhux b'tahrika ta' kawza privata, u l-azzjoni tmexxiet mill-Pulizija Ezekuttiva - kif del resto kien jixhed l-occhio tal-kawza: Il-Pulizija v. Carla Rosita Abela. Ghalhekk seta' jappella biss l-Avukat Generali. Il-kwerelanti Awtorita` tat-Turizmu ta' Malta setghet biss se mai taghmel it-talba skond l-artikolu 414(1) tal-Kap. 9 tal-Ligijiet ta' Malta sabiex l-atti jintbaghtu lill-Avukat Generali biex dan- l-Avukat Generali - jikkunsidra kellux jappella. Ma irrizultax li saret tali talba. Difatti, mid-dicitura tat-talba kontenuta fin-nota taghha, l-Awtorita` tat-Turizmu ta' Malta ddeskriviet lilha nnifisha bhala “l-prosekuzzjoni” u li kienet qed “tinterponi umli appell”. Dan ma setghetx taghmlu galadarba l-prosekuzzjoni f'dan il-kaz, kif diga` ntqal, tmexxiet mill-Pulizija Ezekuttiva u mhux mill-imsemmija Awtorita`. Illi t-talba tal-Awtorita giet michuda peress li l-Appell kellu jsir mil-AvukatGenerali, aparti il-fatt li Appell jsir b'rikors u mhux b'nota.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info