Referenza: 148/1999/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
15/04/2002
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
CARUANA DEMAJO GIANNINO
Partijiet
MAGRI IMHALLEF DR. ALBERTO GIUSEPPE ET vs AEROFLOT RUSSIAN INTERNATIONAL AIRLINES
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
HLAS, KREDITUR MA JISTAX JIGI OBBLIGAT JACCETTA AMMONT IMNAQQAS - HLAS, KREDITUR MA JISTAX JIGI OBBLIGAT LI JBATI L-ISPEJJEZ TAD-DEPOZITU TA` FLUS FIL-QORTI TAHT CERTI CIRKOSTANZI - LOKAZZJONI, ARTIKOLU 1530 TAL-KODICI CIVILI - DISPARITA` BEJN L-AMMONT TA` KERA STIPULAT U FLEJJES PERCEPITI MILL-INKWILIN TAHT KUNTRATTI TA` SUB-INKWILINAT - LOKAZZJONI, ARTIKOLU 1530 TAL-KODICI CIVILI - SKEMA ARTIFICJALI - LOKAZZJONI, ARTIKOLU 1530 TAL-KODICI CIVILI - SKOP TA` - LOKAZZJONI, PREGUDIZZJU MAHLUQ BIL-HLAS TA` KERA BIL-QUDDIEM GHAL IZJED MINN SITT XHUR
Fil-Qosor
L-artikolu 1530 tal-Kodici Civili huwa mahsub sabiex min ikollu l-pussess taht titolu temporanju jkun jista' jgawdi l-haga sal-ahhar, ukoll billi jikriha, ghax, li kieku ma setax jaghti b'kiri hlief ghaz-zmien li jkun fadal mit-titolu tieghu, isibha iebsa, jekk iz-zmien li jkun fadal ikun qasir, lijsib kerrejja li jkunu lesti jikru ghal dak iz-zmien qasir. Ghalhekk, effettivament, li ma kienx hemm l-art. 1530, ma kienx ikun jista' jikri fl-ahhar snin tat-titolu tieghu ghalkemm il-ligi taghtihdak il-jedd. L-art. 1530, izda, jaghtih is-setgha li jiggarantixxi t-titolu ghaz-zmien imsemmi f'dak l-artikolu, ukoll jekk dak iz-zmien ikun aktar miz-zmien li jkun fadallu t-titolu temporanju, u l-kerrej, li jkollu mohhu mistrieh ghal dak iz-zmien, ikun aktar lest illi jikri.

Naturalment,il-ligi thares ukoll l-interess tas-sidien, mhux biss dak tal-pussessur temporanju. L-interess tal-pussessur temporanju - dak li jkun jista' jikri wkoll sal-ahhar ftit zmien tat-titolu tieghu - huwawkoll il-mizura tal-jedd li jaghtih l-art. 1530 tal-Kodici Civili. Dak l-artikolu ma hux mahsub biex icahhad lis-sid ghal dejjem minn hwejgu, jew illi jaghti lill-utilista mezz kif it-titolu tieghu minn wiehed temporanju jaghmlu wiehed ghal dejjem.

Hawnhekk il-Qorti qieset illi skema li bihl-utilista (socjeta` kummercjali) lejn l-ahhar tal-koncessjoni enfitewtika kriet il-fond koncess lilha in enfitewsi lil socjeta` ohra u li fiha hi kienet azzjonista maggoritarja kien wiehed artificjali u ghalhekk il-Qorti ghazlet li ma tirrikonoxxihx. In oltre, l-Qorti qieset li fi kwalsijasi kaz dan l-iskema ma kienx maghmul taht kondizzjonijiet gusti ghaliex kien hemm disproporzjon qawwija bejnil-kera percepit mis-sid wara l-konsolidazzjoni tat-titolu u l-ammont ta` kera percepit mill-inkwilin minghad is-sub-inkwilini tieghu.

Kreditur ma jistax ikun imgieghel jaccetta hlas bin-nieqesu ghalhekk ghandu l-jedd illi jitlob l-hlas minghajr ebda tnaqqis, lanqas ta' l-ispejjez tad-depozitu, meta hu ma kellu ebda htija ghall-fatt li l-ammont ikun gie depozitat.

L-art. 1153 tal-Kodici Civili jghid illi l-hlas maghmul b'bona fidi lil persuna li tkun fil-pussess tal-kreditu jiswa,ghalkemm wara l-pussessur ikun tilef b'evizzjoni dak il-kreditu.

Madankollu, l-art. 1535 tal-Kodici Civili jkompli jghid illi kull hlas bil-quddiem ta' qbiela ta' raba' ma jiswiex, jekk b'hekkibatu hsara l-kredituri ipotekarji ta' sid il-kera jew dawk li jidhlu warajh fil-pussess tal-fond bis-sahha ta' fedekommess, jew li lilhom, minhabba li b'xi mod jigi mahlul il-jedd tieghu, ikun imissil-fond. Lanqas ma jiswa kull hlas bil-quddiem ta' kera ta' bini ghal izjed minn sitt xhur, jekk b'hekk titbata l-hsara hawn fuq imsemmija.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni