Referenza: 1/2008/2

Dettalji tas-Sentenza


Data
05/04/2013
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
CAMILLERI SILVIO, MALLIA TONIO, AZZOPARDI JOSEPH
Partijiet
SAED SALEM SAED vs BORD TA' L-APPELLI DWAR IR-REFUGJATI ET
ECLI
ECLI:MT:ACIV:2013:80145
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
JUDICIAL REVIEW
Fil-Qosor
F'dan il-kaz gew trattati zewg punti: d-diskrezzjoni tal-Kummissarju li jilqa' applikazzjoni ghal status ta' refugjat meta din tkun fuori termine u d-dritt tal-Qorti tal-Appell li tirrevoka decizjonital-Bord tal-appelli relattiv peress li l-Bord tal-appelli, qabad u cahad l-appell tal-attur stanteli qies li l-applikazzjoni kienet fuori termine meta l-Kummissarju accettah.


Il-Qorti osservat illi d-diskrezzjoni jekk applikazzjoni tardiva ghandhiex titqies valida jew le hija imhollijabil-ligi f'idejn il-Kummissarju ghar-Refugjati. Huwa dan il-Kummissarju li, bil-ligi, ghandu s-seta' iqis u jevalwa applikazzjoni tardiva bhala valida jew le; dik id-decizjoni, tista' tkun soggetta ghal ‘judicial review', pero`, ma tistax tigi uzurpata minn xi hadd iehor. La darba l-ligi tvesti l-esercizzju ta' diskrezzjoni f'idejn ufficjal partikolari huwa dak l-ufficjal li jrid jezercitaha. Kif inghad, dak l-uzu ta' diskrezzjoni jista' jkun suxxettibbli ta' stharrig gudizzjarju (bhal, per ezempju, jekk ikun ha in konsiderazzjoni cirkustanzi irrelevanti jew jekk ikun injora cirkostanzi relevanti), pero`, id-decizjoni trid tittiehed minnu. L-ezercizzju ta' diskrezzjoni jista' jigi mhassar mill-Qorti/Tribunal kompetenti, pero`, jekk jigri dan, il-kaz irid jigi referit lil dak l-ufficjalmghoni b'dak il-poter, u l-Qorti/Tribunal ma tistax hi tissostitwixxi d-diskrezzjoni taghha ghal dak tal-ufficjal inkarigat.

Hawnhekk, id-decizjoni li ha l-Kummissarju li qies l-applikazzjonivalida ma giet attakkata minn ebda naha, u l-Bord tal-Appelli dwar ir-Refugjati ma kellux jehodha fuq spallejh u jaqbad u jwarrab l-applikazzjoni tal-attur meta kienet giet meqjusa valida. Darba li l-Kummissarju ezercita d-diskrezjoni tieghu kif trid il-ligi, u darba li dik id-decizjoni tieghu ma gietx attakkata, (peress li tressaq biss appell fuq il-meritu mill-attur), il-Bord tal-Appelli kellujipprocedi bis-smigh tal-kaz kif imressaq quddiemu u mhux imur u jiddeciedi oltre billi jqis hu stess il-validita` o meno tal-applikazzjoni.

Tqum issa l-kwistjoni jekk din il-Qorti tistax thassar decizjoni tal-Bord u dan fid-dawl ta' dak li jipprovdi l-Artikolu 7(9) tal-Att li jghid li decizjoni tal-Bord ma tistax tigi kontestata jew appellata quddiem ebda qorti tal-gustizzja. Hu principjuta' dritt, pero`, li l-gurisdizzjoni inerenti tal-qrati ta' “judicial review” ma tista' titnehha minn ebda ligi, ghax ma jistax jigi accettat li l-legislatur qatt jista' jippermetti li decizjoni tittiehed bi ksur tal-principji ta' gustizzja naturali jew kontra l-ligi.

Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni