Reference: 402/2005/1

Judgement Details


Date
05/04/2013
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI SILVIO, MALLIA TONIO, AZZOPARDI JOSEPH
Parties
DEBONO ANGELO vs AWTORITA' DWAR IT-TRASPORT TA' MALTA
ECLI
ECLI:MT:ACIV:2013:80141
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
GUSTIZZJA NATURALI, KUNCETT TA`
Summary
F'dan il-kaz giet annullata decizjoni ta' Bord ta' dixxiplina li ma tax opportunita lill-individwu li jiddefendi ruhu. Infatti, l-Qorti bdiet biex tirriafferma l-principju li decizjoni amministrattivali tista' taffettwa l-hajja ekonomika ta' persuna trid tittiehed biss wara li dik il-persuna tinghata opportunita` ssemma' lehinha u tiddefendi l-interessi taghha. Anke meta l-ordni jew decizjoni matistax tigi fil-meritu attakkata, tibqa' dejjem il-funzjoni tal-qrati ordinarji li jissindikaw, tal-anqas, il-procedura uzata u li d-decizjoni tittiehed wara konsiderazzjoni xierqa taz-zewg partijietfil-kawza. La darba li decizjoni tithassar, il-Bord jew Tribunal li jkun ha dik id-decizjoni jista'jerga' jikkonsidra l-kaz. Fil-fatt, f'dan il-kaz, il-Bord tal-Appell kellu l-poter, wara li jaghtidecizjoni, “jaghti dawk id-direttivi li jidhirlu xieraq”, u f'dan il-kaz ta ordni, naturali fic-cirkostanzi, biex il-kaz jigi trattat mill-gdid mill-Bord ta' Dixxiplina, din id-darba b'rispett ghar-regoli ta' gustizzja naturali. Il-Bord tal-Appell ma ddecidix il-meritu tal-kaz, u halla l-istess impregjudikat, u sta issa ghall-Bord ta' Dixxiplina biex jisma' l-kaz mill-gdid u kif trid il-ligi. Kwindi, ghamel sew il-Bord tal-Appell li baghat lura l-atti lill-Bord ta' Dixxiplina biex dan jaghti“a proper hearing and decide the case”. Jekk jista' jkun, il-membri tal-Bord ghandhom ikunu differenti peress li dawk li “ddecidew” fuq il-kaz gia` esprimew il-fehma taghhom fir-rigward - salv l-applikazzjoni tad-duttrina ta' “necessita” jekk hu impossibbli li l-Bord, ghal dan il-kaz, ikun kompostb'membri differenti.


Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info