Reference: 49/2010/1

Judgement Details


Date
22/02/2013
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
CAMILLERI SILVIO, CARUANA DEMAJO GIANNINO, CUSCHIERI NOEL
Parties
PORTELLI EMANUEL ET vs AVUKAT GENERALI
ECLI
ECLI:MT:KOS:2013:79445
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
Dan hu kaz li kien jirrigwarda ukoll dewmien fi proceduri, partikolarment biex tinghata s-sentenza.Il-Qorti osservat li mill-atti irrizulta li, ghalkemm l-ewwel Qorti osservat obiter li kien hemm dewmien fl-ghoti tas-sentenza mill-25 ta' Mejju 1999 sas-16 ta' Novembru 2007, seba' snin circa, u lidewmien bla bzonn jista' jaghti lok ghal dikjarazzjoni ta' ksur ta' smiegh xieraq, hija xorta wahdacahdet it-talbiet kollha tar-rikorrenti, inkluza dik bazata fuq il-lezjoni ta' dewmien irragjonevoli.
Ma irrizultax, pero', li kien hemm raguni valida li setghet tiggustifika b'xi mod dan id-dewmien ta' seba' snin ghall-ghoti tas-sentenza, liema dewmien ma jistax jitqies bhala wiehed ragjonevoli,anke kkunsidrat il-komplessita` tal-punt legali involut, u ghalhekk dan jikkostitwixxi lezjoni tad-dritt kontemplat fl-Artikolu 6 tal-Konvenzjoni fil-konfront tar-rikorrenti li, ghalkemm ma jidhirx mill-atti li pprezentaw rikors f'dan ir-rigward, izda zgur li l-incertezza li sofrew ghal dan it-tultaz-zmien sabiex tigi determinata l-vertenza kienet raguni ta' anzjeta` u frustrazzjoni da parti taghhom, u ta' dan, kellhom jigu kkunpensati. Il-Qorti bhala just satisfaction iffissat kumpens fl-ammont ta' seba' mitt ewro [€700].
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info