Reference: 412/2011

Judgement Details


Date
23/01/2013
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
SCICLUNA DAVID
Parties
IL-PULIZIJA vs OMISSIS
ECLI
ECLI:MT:AKI:2013:78883
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
PIENA, AMMISSJONI
Summary
Illi dan hu kaz fejn l-appellant ammetta l-imputazzjonijiet migjuba kontra tieghu fit-tieni seduta,u cioe` meta kienu se jibdew jinstemghu l-provi. Fit-termini tal-gurisprudenza ormai kostanti tal-Qrati, meta jkun hemm ammissjoni huwa xi ftit jew wisq odjuz appell minn piena sakemm din tkun tirrientra fil-limiti li tipprefiggi l-ligi. Dan huwa hekk peress illi min jammetti jkun qieghed jassumi r-responsabilita` tad-decizjoni li jkun ha u jirrimetti ruhu ghal kull decizjoni dwar piena li l-Qortitkun tista' tasal ghaliha. Naturalment dan ma jfissirx li l-Qorti ta' appell ma tidholx f'ezami akkurat tac-cirkostanzi kollha biex tara jekk il-piena nflitta kinitx eccessiva jew le. Mhuwiex normali pero`, li tigi disturbata d-diskrezzjoni ta' l-ewwel Qorti jekk il-piena nflitta tkun tidhol fil-parametri tal-ligi u ma jkun hemm xejn x'jindika li kellha tkun inqas minn dik li tkun inghatat. Huwal-kaz li jigi sottolineat ukoll li skond il-gurisprudenza kostanti tal-Qrati, ammissjoni bikrija mhux bil-fors jew dejjem, jew b'xi forma ta' dritt jew awtomatikament, tissarraf f'riduzzjoni fil-piena.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info