Reference: 400/1990/3

Judgement Details


Date
08/04/2002
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
CREMONA BARBARO MARKIZA BEATRICE NOE vs VELLA GALEA JOSEPH ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
DRITT TA` PROPRJETA`, L-ARJA TA` FOND HIJA SOGGETTA GHAD-DRITT TA` PROPRJETA` - PRESKRIZZJONI, ELEMENTI TAL-PRESKRIZZJONI AKKWISITTIVA TA` GHAXAR SNIN - PRESKRIZZJONI, MINN META GHANDU JIBDA JINGHADD IZ-ZMIEN GHALL-FINIJIET TAL-PRESKRIZZJONI AKKWISITTIVA TA` GHAXAR SNIN
Summary
Id-diversi strati ta` arja li jkunu jinsabu fuq binja jikkostitwixxu gid awtonomu li huma suxxettibbli ghal dritt ta` proprjeta` u ta` pussess u ghalhekk jistghu ukoll jifformaw parti minn bejgh separat.

Sabiex il-preskrizzjoni akkwizittiva decennali kontemplata fl-artikolu 2140 tal-Kap 16 jkollha l-effett rikjest irid jirrizulta mhux biss it-titolu vantat izda ukoll il-bona fede da parti ta' minn jirreklama tali preskrizzjoni.

Jekk it-titolu li fuq tkun qed tigi bazata l-preskrizzjoni decennali jkun gej minn att li, skond il-ligi, ghandu jkun inskritt fir-Registru Pubbliku, iz-zmien mehtieg ghall-preskrizzjoni ma jibdiex miexi hlief mill-jum ta' l-iskrizzjoni ta' dak l-att. Jekk beni immobbli ma jigix indikat fin-nota tal-insinwa l-preskrizzjoni ma tibdiex tghaddi. Jekk l-arja ta` fond ma tigix wkoll indikata fin-nota tal-insinwa ebda preskrizzjoni decennali ma tkun tista`tigi vantata fuq l-istess.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info