Reference: 328/2012

Judgement Details


Date
16/01/2013
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
SCICLUNA DAVID
Parties
IL-PULIZIJA vs GATT GAETAN
ECLI
ECLI:MT:AKI:2013:78724
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
AGGRAVJU APPELL
Summary
Hija gurisprudenza kostanti li galadarba tigi specifikata r-raguni, jew jigu specifikati r-ragunijiet, ta' l-appell, l-appellant ikun marbut b'dik ir-raguni jew b'dawk ir-ragunijiet, fis-sens li tkunbiss dik ir-raguni jew dawk ir-ragunijiet li jistghu jigu kkunsidrati mil-Qorti, salv, naturalment,aggravju jew aggravji li jistghu jitqiesu li huma komprizi u involuti fl-aggravju jew fl-aggravji kif specifikati. Fil-kaz in ezami, l-aggravju li ppruvat tqajjem id-difiza ma kien bl-ebda mod komprizu involut fl-aggravji mqajma fir-rikors ta' appell. Anzi f'dak ir-rikors ma kienx qieghed jinghad li manteniment mhuwiex dovut izda li mart l-appellant ippruvat titlob manteniment ghal tifel li qieghed jahdem u ghalhekk mhux dovut, meta dan ma rrizultax, u illi diga` thallset mir-rikavat ta' oggetti mibjugha, meta lanqas dan ma irrizulta.
Izda d-difiza ssottomettiet ukoll illi il-hlas tal-manteniment ma setax isir peress illi l-appellant kien jinsab il-habs. Dan ukoll huwa aggravju li ma tqajjimx fir-rikors ta' appell. Pero fl-istess hin huwa punt li seta' jigi kkunsidrat sa fejn tirrigwarda l-piena.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info