Referenza: 11/2011/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
11/01/2013
Qorti
CONSTITUTIONAL
Ġudikatura
CAMILLERI SILVIO, CARUANA DEMAJO GIANNINO, CUSCHIERI NOEL
Partijiet
FALZON MICHAEL PERIT ET vs L-AVUKAT GENERALI ET
ECLI
ECLI:MT:KOS:2013:78591
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
LIBERTA TAL ESPRESSJONI LI TGAWDI L ISTAMPA
Fil-Qosor
Illi dan il-kaz jirrigwarda kummenti maghmula f‘artikolu dwar L-Avukat Michael Falzon li gew kunsiderati malafamanti. Il-Qorti Kostituzzjonali qalet li trattandosi ta' ezercizzju tad-dritt ta' espressjoni bil-mezz tal-istampa il-Qorti irriaffermat l-funzjoni essenzjali tal-istampa f'socjeta` demokratika. L-istampa ghandha d-dover li tikkomunika informazzjoni u ideat fuq materji ta' interess pubbliku. Dan id-dover jestendi mhux biss ghal informazzjoni jew ideat favorevoli, inoffensivi jew newtrali u indifferenti izda wkoll ghal informazzjoni jew ideat li jistghu joffendu, jixxokkjaw jew jinkwetaw. Sahansitra l-liberta` tal-istampa tammetti wkoll element ta' esagerazzjoni jew provokazzjoni. Jibqa' l-fatt, izda, li l-istampa ma tistax teccedi certi limiti u trid tezercita l-funzjoni taghha konsistentement mal-obbligi u r-responsabbilitajiet taghha partikolarment lejn ir-reputazzjoni u d-drittijiet ta' haddiehor.


Dawn il-limiti huma usa fir-rigward ta' persuni attivi fil-politika waqt li jkunu jagixxu fil-kapacita` pubblika taghhom milli huma fir-rigward ta' individwi privatiperess li persuna attiva fil-politika ghandha tkun konsapevoli li minhabba l-pozizzjoni li tkun dahlet ghaliha ser tkun kontinwament taht l-iskrutinju u esposta ghall-kritika anki harxa tal-pubbliku utal-istampa u ser tkun mehtiega taghti rendikont tal-ghemil taghha. Dan ma jfissirx li persuni mpenjati fil-politika ma ghandhomx dritt ghall-harsien tar-reputazzjoni taghhom anki meta jagixxu fil-kapacita` pubblika taghhom ghaliex anki f'cirkostanzi tali dritt ghal-liberta` ta' espressjoni ma huxassolut izda hu arginat bil-limiti tar-ragonevolezza u tal-proporzjonalita`. Ifisser, ghalhekk, li f'dawn ic-cirkostanzi l-harsien tad-dritt ghal-liberta` ta' espressjoni ta' persuna attiva fil-politika meta tagixxi fil-kwalita` pubblika taghha jrid jigi bilancjat ma' l-interessi ta' diskussjoni aperta ta' kwistjonijiet politici ghaliex l-eccezzjonijiet ghal-liberta` ta' espressjoni jridu jigu interpretati b'mod restrittiv.


Meta jsir l-ezercizzju biex jigi determinat jekk l-interferenza mill-awtorita` pubblika fid-dritt ghal-liberta` ta' espressjoni kinitx wahda mehtiega f'socjeta`demokratika trid issir distinzjoni bejn fatti u opinjonijiet, kumment jew value judgments. F'socjeta` demokratika persuna ma ghandhiex tigi penalizzata ghaliex tesprimi opinjoni jew value judgment u dan ghar-raguni li opinjonijiet u gudizzji bhal dawn ma humiex passibbli ta' apprezzament biex jigu ritenuti veritjieri o meno. Izda anki dikjarazzjoni jew stqarrija konsistenti f'value judgment tista', meta meqjusa l-proporzjonalita` tal-interferenza mill-awtorita` pubblika fid-dritt ghal-liberta` ta' espressjoni, tkun eccessiva partikolarment meta dak il-gudizzju jkun nieqes minn dak is-sottostratt ta' fatti bizzejjed sabiex isostni dak il-gudizzju.

Illi l-Qorti Kostituzzjonali wara lifliet fid-dettal il-fatti tal-kaz ma sabet l-ebda vjolazzjoni tad-drittijiet fundamentali tal-appellanti u ikkonfermat is-sentenza appellata.

Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni