Referenza: 22/2000/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
15/03/2002
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
FILLETTI JOSEPH A.
Partijiet
CACHIA CARMELA ET vs MIFSUD BONNICI MARIO
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ATT 1322 (2) U (3) (D) TAL-KAP 16 - AZZJONIJIET DWAR ATT TA AMMINISTRAZZJONI STRAORDINARJA - KOMMUNJONI TA AKWIST; KONJUGI
Fil-Qosor
L-appell in ezami hu dwar decizjoni preliminarja moghtija mill-Bord li Jirregola l-Kera dwar eccezzjoni sollevata mill-intimat u li giet michuda.

L-aggravju tal-intimat hu li bid-decizjoni tieghu, il-Bord “injora kompletament” l-artiklu 1322(2) u (3)(d) tal-Kap. 16 li inter alia jinkludi fostatti ta' amministrazzjoni straordinarja, “atti li jaghtu jedd ta' uzu, u jew tgawdija ta' proprjeta' immobbli.”

Il-partijiet qieghdin jaqblu li, in forza tal-emendi li saru fil-ligijiet civilitaghna, b'sehh mill-1993, f'azzjonijiet dwar atti ta' amministrazzjoni straordinarja, dawn iridu jitmexxew u jigu diretti kontra l-konjugi meta hemm vigenti r-regim tal-komunjoni tal-akkwisti. Dan pero' ma kienx minn dejjem hekk billi qabel l-amministratur tal-komunjoni normalment kien ir-ragel wahdu, minghajr il-htiega tal-intervent tal-mara. Dan issa tbiddel. Madankollu, xorta wahda jezistul-kazi fejn ir-ragel ikun deher biex ikkontratta wahdu kemm qabel u anke wara li dawn l-emendi kienugew fis-sehh. Dan il-fatt ghalhekk iqanqal il-punt dwar ir-rapprezentanza legali f'kaz ta' proceduri gudizzjarji kontrieh meta jkun ukoll jirrizulta, kif irrizulta f'dan il-kaz in ezami, illi originarjament kien ir-ragel wahdu li ftiehem dwar il-kirja, affettwa hlas tal-istess, u kkontratta mas-sid. Di piu', fil-kaz in ezami jidher li l-intimat kien deher wahdu fuq att ta' konvenju mas-sid appellata u dan allura juri u jevidenzja bic-car li s-sid ma kinitx tenuta li u lanqas kellha raguni ghalfejn tmexxi l-azzjoni kontra l-konjugi Mifsud Bonnici konguntement.

Jekk issa, l-intimat appellant jidhirlu li ghandu jkun hemm il-presenza tieghu u dik ta' martu fil-kawza, il-ligi tal-procedura tikkontempla tali possibbilita', fil-kaz idoneu, kemm bl-istitut tal-kjamata fil-kawza, kif ukoll dak tal-intervenzjoni in statu et terminis mill-parti interessata. Li kieku l-appellant ma kelluebda dritt li jidher wahdu wara li l-emendi tal-1993 gew fis-sehh, huwa ma kellhux ghalfejn jibqa' jidher minghajr il-mara. Fir-relazzjonijiet u rapporti ezistenti ta' bejn is-sid u l-inkwilin, il-mara tal-appellant ma giet imdahhla u ma ndahhlet qatt, lanqas meta kien hemm il-possibbilita' ta' akkwist tal-immobbli. Ghalhekk l-aggravju tal-intimat m'huwiex fondat la fil-fatt u lanqas fid-dritt.

Il-Bord li Jirregola l-Kera ghamel riferenza ghad-decizjoni ricensjuri moghtija minn din il-Qorti, fid-29 ta' Settembru 2000 fil-kawza fl-ismijiet “Bianchi pro et nomine vs Degiorgio” in kwantugie ritenut fiha li:

“. bil-fatt li l-appellant kien joqghod fil-fond lokat lilu flimkien ma' martu u mal-familja tieghu, ma jfissirx li l-procedura kellha ssir, inkluzi l-interpellazzjonijietli saru mis-sid, kontra tieghu u martu f'daqqa. Il-provi kollha juru li l-inkwilin kien l-appellant u l-kera dejjem saret biss f'ismu u kwindi ma kienx il-kaz li tidhol jew tigi citata martu wkoll fil-proceduri gudizzjarji”.

Il-posizzjoni invece kienet tkun differenti u aktar definita likieku l'okkazzjoni sehhet wara l-emendi li gew in vigore bl-Att numru XXI tal-1993, kif illum inkorporati fil-Kodici Civili nostran. Il-fatt li f'dik il-kawza l-kawzali kienu differenti minn dawk fir-rikors promotorju f'din il-procedura ma jbiddel xejn minn dak li gie ritenut f'dik il-kawza jew mill-applikabilita' tieghu ghall-kaz odjern in kwantu tikkoncerna biss ir-rapprezentanza guridika.

Ghaldaqstant, din il-Qorti tal-Appell, filwaqt li tikkonferma s-sentenza appellata, tichad l-appell tal-intimat bl-ispejjez taz-zewg istanzi kontra tieghu, u ghalhekk ukoll tordna li l-atti jigu mill-aktar fis, u tramite r-Registratur tal-Qorti, jigu mibghutin lura quddiem il-Bord li Jirregola l-Kera ghal fini tas-smiegh, trattazzjoni u decizjoni fil-meritu skont il-ligi.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni