Referenza: 134/1997/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
15/03/2002
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
FILLETTI JOSEPH A.
Partijiet
BORG JOSEPH vs MICALLEF NAZZARENO
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
DESTINAZZJONI TA KERA - UZU TA FOND - ZGUMBRAMENT
Fil-Qosor
L-aggravji tar-rikorrent appellant huma kollha impernjati fuq il-punt Ii skont hu l-evalwazzjoni tal-provi min-naha tal-Bord Ii Jirregola I-Kera kienet wahda zbaljata in kwantokke' dina kellha twassalghal apprezzament differenti u, konsegwentement, ghal decizjoni favur ir-rikorrenti.

Din iI-Qorti tosserva iIIi hija prassi taghha ormai ben stabbilita Ii hija ma tiddisturbax Ieggerment dik I-evalwazzjoni ta' provi ta' fatt Ii tkun ghamlet I-Ewwel Qorti, f'dan iI-kaz it-Tribunal specjali, ghar-raguni ovvja Ii dawn iI-provi jkunu tressqu u nstemghu quddiemha.

Punt krucjali ghar-rizoluzzjoni ta' din iI-vertenza huwa jekk il-fond, jew ahjar iI-“garage” immarkat bin-numru disgha (9)f'Borg Drive, Ganu Street, Birkirkara, kienx tassew mikri bhala fond kummercjali jew Ie, u jekk huwiex jintuza ghal dana I-iskop.

Din iI-Qorti tosserva Ii dak illi qabel xejn irid jigi stabbilit huwa l-iskop jew id-destinazzjoni tal-kera. Fin-nuqqas ta' ftehim Iokatizju in iskritt, il-Qorti necessarjament ikollha tistrieh fuq id-deposizzjonijiet Ii gew moghtija. Li I-fond jintuza regolarment mill-intimat jemergi mix-xhieda tal-appellant innifsu.

L-assjem tal-provi jikkonforta ghalkollox il-konkluzjonijiet raggunti mill-Bord Ii Jirregola l-Kera. Huwa minnu Ii tezisti I-probabbilita' Ii fl-operat kummercjali tieghu, l-intimat appellat jista' jkun Ii qed jivvjola I-ligijiet amministrattivi jew fiskali imma tali kostatazzjoni ma twaqqax per se' id-destinazzjoni tal-kera. Tista'potenzjalment taghti lok ghal xi kawzali ohra Ii timmilita kontra z-zamma tal-intimat fil-kirja imma l-kawzali moghtija fir-rikors promotorju mhijiex din. Min-naha I-ohra mbaghad, hemm ix-xhieda tal-intimat appellat in sostenn tal-Iinja difensjonali minnu eccepita fis-sens Ii hu kien u ghadu jaghmel uzu kummercjali mill-fond mikri, Ii hadem fih tassew is-sengha ta' mastrudaxxa kif ukoll Ii gielijirripara fih xi strumenti tal-pjanu.

Effettivament Ii jidher Ii gara fil-mument Ii giet fis-sehh iI-lokazzjoni hu Ii s-sid (i.e. I-appellant) ma kien jimpurtah ftit Ii xejn mill-iskop tal-kirja. Sakemm huwa kien idahhal il-kera u ma jkollux kwistjonijiet, l-uzu tal-fond kien wiehed apert. Hu kien pjenament edott mill-uzu kummercjali tal-fond de quo. Jista' jkun Ii wara certu zmien is-siddeherlu Ii seta' jaghmel uzu ahjar mill-fond billi jizgombra minnu lill-intimat u juzah hu bhala store jew ghal skop kummercjali u mhux ta' garage sic et simpliciter. U kif allura gustament gie ritenut mill-Bord illi billi l-fond huwa wiehed mikri ghal skop kummercjali, jigifieri hanut skont il-ligi, s-sid ma jistax jitlob Ii jiehdu f'idejh ghax ghandu bzonnu.

Dwar il-bqija tal-aggravji, il-Qorti tosserva Ii dawn kollha gew indirizzati b'mod approfondit mill-Bord Ii Jirregola l-Kera u l-osservazzjonijiet minnu maghmulin fir-rigward taghhom huma sostanzjalment gusti u ineccepibbli u humaghal kollox kondivizi minn din il-Qorti. Fic-cirkostanzi ghalhekk l-aspett tal-bzonn o meno da parti tas-sid hija superfluwa.

Ghaldaqstant din il-Qorti tal-Appell tiddeciedi billi, filwaqt litikkonferma s-sentenza appellata moghtija fil-kawza fl-ismijiet premessi, tichad l-appell tar-rikorrent appellant bl- ispejjez taz-zewg istanzi kontra tieghu.




Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni