Referenza: 7/1998/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
15/03/2002
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
FILLETTI JOSEPH A.
Partijiet
MERCIECA PERIT PAUL vs DEBONO ROSA ARMLA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Fil-Qosor
Hija l-prassi u n-norma li l-presunzjoni tal-ligi hija dik li kull parti titqies li taf xi tghid il-ligi u li per konsegwenza “ignorantia legis neminem excusat”, multo magis meta l-atti jkunu gew ipprezentati minn professjonisti. Mill-banda l-ohra izda, huwa minnu wkoll li kif argumenta l-abbli difensur tal-appellant, proprjament Qorti ta' Appell ghall-kaz in ezami hemm wahda u mhux tnejn. M'hemmx igifieri Qorti ta' Appell ghall-Gzira ta' Ghawdex u ohra ghall-Gzira ta' Malta. Ifisser mela lillum, anke taht il-ligi kif emendata wara li dawn gew fis-sehh fl-1995, hemm Qorti ta' Appell wahdaghaz-zewg gzejjer ta' Malta u Ghawdex. Ifisser inoltre li dina l-istess Qorti hija maghmula minn sezzjonijiet diversi, fosthom dik is-sezzjoni li tisma' l-appelli mid-decizjonijiet tal-Qorti tal-Magistrati (Ghawdex) fil-kompetenza inferjuri taghhom.

Ghall-konvenjenza tal-pubbliku li jirrisjedu fil-Gzira ta' Ghawdex, il-legislatur haseb biex appelli simili jigu trattati u decizi Ghawdex.In konformita' ma' dan, il-ligi riedet ukoll li ghall-fini ta' prezentata ta' atti, ir-Registru jkun dak tal-Qorti tal-Magistrati (Ghawdex) u mhux dak tal-Qrati Superjuri ta' Malta.

Din il-Qorti ankorke' b'certa doza ta' riluttanza, hija tal-fehma li l-izball li gie indott fih l-appellantmeta huwa pprezenta r-rikors ta' appell tieghu fir-Registru zbaljat m'ghandux iwassal ukoll ghan-nullita' tal-atti tar-rikors ta' appell. Dan mhux biss ghar-raguni li Qorti ta' Appell ghaz-zewg gzejjer hija unika u mhux doppja u distinta imma ghaliex ukoll, fuq kollox, ir-Registru m'ghandux per se' jiddetermina l-gurisdizzjoni tal-Qorti fic-cirkostanzi partikolari fuq imsemmija. Ghalhekk din il-Qorti jidhrilha li, minkejja l-irritwalita' oggettiva tal-prezentata, m'hemmx nullita' tal-atti.

Dana maghdud pero', u hawn ghandhom ragun iz-zewg partijiet, it-tkomplija tas-smigh ta' dana l-appell ghandha ssir quddiem dik is-sezzjoni li hemm f'Ghawdex u mhux quddiem din il-Qorti. Ghal danil-ghan, din il-Qorti qeghda espressament tidderiegi lill-appellant biex fi zmien tmient (8) ijiem li jibdew mill-gurnata ta' din is-sentenza, huwa jintavola rikors quddiem dik is-sezzjoni tal-Qortital-Appell fir-Registru tal-Qorti tal-Magistrati (Ghawdex) bhala ir-Registru tal-Qorti tal-Appell lifih, wara li jaghmel accenn ghal din is-sentenza in parte, jitlob ukoll biex dan l-appell jigi appuntat u jitkompla bis-smigh tieghu quddiem dik il-Qorti u dana wkoll billi l-atti kollha relativi jigu mibghutin quddiemha mir-Registratur ta' din il-Qorti.

Ghaldaqstant, din il-Qorti, filwaqt li qeghda tirrespingi l-eccezzjonijiet/oggezzjonijiet preliminarji tal-appellati, tidderiegi lill-appellanti biex jimxi konfermement ma' dak li gie lilu ordnat minn din il-Qorti fil-paragrafu penultimuprecedenti fiz-zmien lilu prefiss.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni