Reference: 1431/1996/1

Judgement Details


Date
15/03/2002
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
FILLETTI JOSEPH A.
Parties
MICALLEF BROTHERS LIMITED vs PANTA MARKETING & SERVICS LIMITED
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
PAGAMENT TA APPARAT
Summary
F'din il-kawza, mertu ta' dan l-appell, is-socjeta' appellata talbet li s-socjeta' appellanti tizmantella l-apparat ta' arja kondizzjonata ghar-raguni li dan ma kienx qieghed jaqdi l-funzjoni li ghaliha kien inxtara u kwindi talbet ukoll li tithallas lura l-ammont ta' Lm555.00 gia mhallas mill-prezztal-bejgh tal-apparat de quo.

Il-kawza l-ohra, trattata kontestwalment ma' din il-kawza fi stadju ta' appell, thalliet ukoll ghas-sentenza finali ta' din is-sentenza, u fil-fatt giet hekk pronunzjata. Fil-kawza fl-ismijiet inversi surreferita, din il-Qorti ddecidiet kontra s-socjeta' appellanti in kwantu kkonfermat is-sentenza appellata billi rriteniet li l-apparat supplit ma kienx wiehedadattat u idoneju ghall-uzu li ghalih kien intiz u dan bi htija attribwibbli unikament lis-socjeta'appellanti, li allura kien ifisser li ghall-fini tal-procedura l-ohra istitwita mis-socjeta' appellanti, ma kienx il-kaz li din tesigi pagament tal-apparat de quo. Isegwi minn dan u per konsegwenzali ghall-fini ta' dan l-appell, is-socjeta' appellata ghandha d-dritt titlob l-izmantellament u tehid lura tal-apparat mill-parti avversarja, kif ukoll titlob ir-rifuzjoni tal-flus versati indebitament lis-socjeta' fornitrici, dik appellanti igifieri, bhala prezz tal-bejgh fl-ammont indikat fl-att tac-citazzjoni.

Din il-Qorti tiddeciedi li l-aggravji tas-socjeta' appellanti huma infondati kemm fil-fatt kif ukoll fid-dritt. Ghaldaqstant tiddeciedi billi, filwaqt li tikkonferma s-sentenza appellata fil-kawza fl-ismijiet premessi, tichad l-appell tas-socjeta' konvenuta appellanti bl-ispejjez taz-zewg istanzi kontra taghha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info