Reference: 411/2000/1

Judgement Details


Date
21/03/2002
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
PACE RAYMOND C.
Parties
GAUCI LOUIS ET vs AWTORITA' TAL-IPPJANAR
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ACTIO SPOLII, AGIR TAL-AWTORITA` TAL-IPPJANAR LI JAQA` FIL-PARAMETRI TAL-LIGI MA JAMMONTAX GHAL SPOLL
Summary
L-Att dwar l-Ippjanar tal-Izvilupp jaghti d-dritt lill-Awtorita' tal-Ippjanar li tesegwixxi l-ordnijiet taghha u anke taghti l-pussess lill-istess sabiex tidhol fuq l-art indikata b'forza ta' ligi. Ghalhekk l-agir tal-Awtorita` ai termini tal-Ligi ma jistax jammonta ghal spoll.

Azzjoni ta` spoll hija azzjoni possessorja, u ghalhekk ma tista' qatt ikollha l-effett li tattaka l-ordnijiet legittimi mahruga mill-istess Awtorita' pubblika, li l-azzjonijiet taghha huma prottetti u sanzjonati b'ligi proprju sabiex tinzamm l-ordni fil-pajjiz, u dan huwa wkoll manifestat mill-artikolu 55 (2) tal-Kap 356 fejn jinghad li "l-ebda qorti" ma tista' twaqqaf lill-istess Awtorita' milli tezercita' xiwahda mis-setghat moghtija lilha b'dan l-artikolu "hlief bis-sahha ta' decizjoni ta' qorti kompetenti li l-avviz ta twettiq li bis-sahha tieghu l-Awtorita' tkun imxiet jew bi hsiebha timxi huwa nulljew li l-Awtorita' agixxiet skond id-disposizjonijiet ta' qabel ta' dan l-Att".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info