Reference: 2392/2000/1

Judgement Details


Date
05/03/2002
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MICALLEF JOSEPH R.
Parties
ABELA MARY CHARIANNE PRO ET NOE vs DIRETTUR TAR-REGISTRU PUBBLIKU
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ATT TAT-TWELID, TISWIJA FIR-REGISTRAZZJONI TAL-KUNJOM WARA RIKONOXXIMENT TAL-PATERNITA` - PATERNITA`, RIKONOXXIMENT TA`
Summary
L-gharfien ta' genitur jista' jsir ukoll wara t-twelid, u sahansitra permezz ta' att pubbliku, u jkollu l-effett li dak il-genitur ikollu s-setghat kollha ta' genitur fuq dak il-wild, hlief ghall-uzufrutt legali. Huwa moghti lill-wild il-jedd li jattakka att li bih isir gharfien ta' dak il-wild, daqskemm kull persuna li ghandha interess tista' tattakka talba maghmula lill-Qorti biex tiddikjara l-paternita' jew il-maternita' ta' wild;

Mal-gharfien ta' wild minn missieru naturali, il-wildjista' jaghzel jew li jiehu kunjomu, jew izid kunjom l-omm ma' kunjom missieru, jew jaghzel li jibqa' jzomm biss kunjom ommu. Izda biex japplikaw dawn l-effetti dwar il-kunjom, il-ligi tehtieg li jew (a) li t-twelid tal-wild, jew l-gharfien mahsub fil-ligi, ikun sehh fl-1 ta' Jannar, 1966, jew wara; jew inkella, ghal dak li hu t-tehid ta' kunjom il-missier u jekk l-gharfien kien inghata qabell-1 ta' Jannar, 1966, (b) li l-kunjom li bih il-wild kien dejjem maghruf jigi dikjarat minn sentenza tal-Prim' Awla tal-Qorti Civili, fuq kawza migjuba ghal dan il-ghan, bhala dak tal-missier li kien ghamel il-gharfien.

Il-bidla f'Atti ta' Stat Civili hija mahsuba mil-ligi kemm ghall-beneficcju tal-persuna koncernata, u kif ukoll fl-interess tat-terzi, u hija f'dawn il-limiti li l-legislatur ried li l-Qorti tqis talbet ghall-bidla jew annotazzjonijiet f'atti bhal dawn. L-interess tad-Direttur tar-Registru Pubbliku huwa sewwasew l-interess ta' dawn it-terzi, b'mod illi meta bit-talbamaghmula l-interess tal-pubbliku ma jkunx qieghed igarrab hsara jew pregudizzju, it-talbiet ta' attur ghandhom jintlaqghu, jekk kemm-il darba jirrizultaw pruvati kif ghandu jkun.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info