Reference: 1180/1996/1

Judgement Details


Date
08/03/2002
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
DEPASQUALE FRANCO
Parties
CHIRCOP CARMEL vs MIDDLE SEA INSURANCE CO. LIMITED
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
TRIBUNAL INDUSTRIJALI, GURISDIZZJONI ESKLUSSIVA TA` - TRIBUNAL INDUSTRIJALI, POTERI TA` REVIZJONI TAL-QRATI ORDINARJI
Summary
Il-ligi taghraf bejn impieg ghal zmien definit u impieg ghal zmien indefinit, u, ghall-finijiet ta'tifsir ta' "tkeccija ingusta", tqis biss dan tal-ahhar bhala dak l-impieg li r-rimedju tat-temm tieghu jista' jintalab mit-Tribunal Industrijali.

It- Tribunal ghandu l-gurisdizzjoni esklussivali jikkunsidra u jiddeciedi l-kazijiet kollha fejn jigi allegat li saret tkeccija ingusta ghal kullghan (ghajr minn proceduri dwar reat), u li r-rimedju ta' haddiem hekk imkecci jkun biss billi l-ilment tieghu jintbaghat lil dak it-Tribunal u mhux xort'ohra.

Il-gurisdizzjoni esklussiva tat-Tribunal hija biss eccezzjoni ghall-gurisdizzjoni generali u aktar wiesgha (imsejha "gurisdizzjoni ordinarja" li jhaddnu dawn il-Qrati, u l-imsemmija gurisdizzjoni specjali, mnissla minn disposizzjonita' ligi specjali, m'ghandhiex tithalla tohrog lil hin mil-limiti stretti mfissra f'dak il-ligi specjali.

It-Tribunal Industrijali ghandu s-setgha li jifli tkeccija minn impieg ukoll jekk, minkejja li kien hemm ragunijiet li jiggustifikawha, din tkun saret b'mod mhux misthoqq jew ingust. Fikliem iehor, din il-gurisdizzjoni tat-Tribunal testendi ghal dak li huwa maghruf bhala technically unfair dismissal.

Illi l-istess haga tista' tinghad ghal dak li huwa teknikament maghruf bhalaconstructive dismissal, jigifieri cirkostanza ta' temm mill-impieg ta' persuna li, fid-dieher, qisha tkun irrizenjat mill-impieg, imma li, fil-fatt, tkun twasslet f'qaghda li jkollha titlaq kontra r-rieda taghha minhabba l-imgiba tal-imghallem taghha;

B'dan ghalhekk li, ladarba jigi stabilitli l-kwestjoni taqa' fil-limiti ta' dik il-gurisdizzjoni esklussiva, l-Qrati ma jkollhomx izjed setgha jidhlu fil-kwestjoni, u jibqa' biss setgha ta' revizjoni dwar l-operat tat-Tribunal.




Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info