Reference: 389/2000/1

Judgement Details


Date
01/03/2002
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA DEMAJO GIANNINO
Parties
BORG NICIA PRO ET NOE vs DIRETTUR TAR-REGISTRU PUBBLIKU
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, DRITT FONDAMENTALI GHAR-RISPETT TAL-HAJJA PRIVATA - GHARFIEN TA` PATERNITA`
Summary
Il-ligi civili, meta thalli lil min ighid illi huwa l-missier ta' wild naturali jaghraf il-paternita' b'att unilaterali - minghajr il-htiega ta' awtorizzazzjoni minn qorti - u hekk jiehu setghat u drittijiet dwar it-tarbija, ma tkunx qieghda b'hekk tippermetti indhil fir-relazzjoni ta' familja bejnl-omm u t-t-tarbija bi ksur ta' dak li jrid l-art. 8.

L-Artikolu 8 tal-konvenzjoni jpoggi fuql-istat l-obbligu li jirrispetta diversi interessi personali fosthom ir-rispett ghall-hajja privatau familjari. Dan l-obbligu pero' jirrikjedi li l-istat irid jilhaq bilanc fir-rispett bejn id-drittijiet u privileggi ta' kull cittadin u cioè bilanc bejn l-obbligu ta' l-istat li jipprovdi drittijiet u privileggi ghal kull individwu u l-obbligu li jipprotegi persuni minn agir ta' persuni privatiohrajn li jippruvaw jostakolaw it-tgawdija ta' dawn id-drittijiet.

Ghalkemm dan il-"bilanc" jxaqleb lejn min ighid illi huwa l-missier u kontra l-omm, madankollu dan l-apprezzament tal-legislatur ma jaqbizx il-limitu ta' dak il-margin of appreciation imholli fid-diskrezzjoni tal-legislatur, partikolarment meta tqis illi gharfien ta' paternita' aktar igib mieghu obbligazzjonijiet u dmirijietmilli jeddijiet u setghat, u ghalhekk x'aktarx illi ftit ikunu dawk illi leggerment sejrin jaghrfubhala taghhom wild haddiehor, u ghal dawk il-kazijiet eccezzjonali hemm rimedju bizzejjed.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info