Referenza: 33/2010

Dettalji tas-Sentenza


Data
30/11/2011
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
PACE RAYMOND C.
Partijiet
AHAR KEVIN vs L-AWTORITA' TAT-TURIZMU TA' MALTA
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
LIMITAZZJONI TA PERMESS
Fil-Qosor
Fl-appell odjern l-appellanti qed isostni li l-Ligi giet applikata hazin ghaliex l-appell quddiem il-Bord tal-Appell dwar it-Turizmu ma kienx dwar il-kuncett ta' diskriminazzjoni izda li l-persistenzatal-Awtorita' li tillimitalu l-permess li jpoggi l-imwejjed sal-11.00.p.m. hija wahda irragonevoli,u dan peress li jirrizulta li fil-lokalitajiet kollha msemmija, il-hwienet inghataw permess li jpoggu l-imwejjed barra sal-1.00.a.m. u huwa l-appellant biss li ma inghatax dan il-permess fuq il-pretest li kien hemm oggezzjoni da parte ta' certu Saviour Scicluna li lmenta dwar storbju minhabba daqqli kien qed isir fil-hanut tal-appellant, izda ma jirrizulta li kien hemm ebda kundanna mill-Qorti.Fil-fatt saret riferenza ghall-proceduri quddiem il-Qorti fejn inghad mill-istess Bord li jekk ikunhemm ezitu favorevoli ghall-appellant fl-istess proceduri mela allura l-istess Bord kien lest li jikkonsidra tali talba, u dan apparti li ssolecita l-Awtorita' li f'dak il-kaz l-istess Awtorita' biex tirrievalwa s-sitwazzjoni anke fid-dawl ta' dan il-fatt.

Din il-Qorti thoss li dwar il-puntjekk l-appell huwiex ammessibbli quddiem din il-Qorti ghaliex huwa fuq punt ta' dritt jew le, din il-Qorti thoss li l-appellant ghandu ragun ghaliex jidher li d-decizjoni mill-Bord inhadhet biss fuqil-bazi jekk kienx hemm ksur tad-drittijiet fundamentali tal-appellant li ma ghandux jigi diskriminat, tant li l-istess Bord ghamel referenza biss ghal gurisprudenza tal-Qorti Sede Kostituzzjonali, udan ma kienx korrett ghaliex l-elementi ta' diskriminazzjoni li d-dritt fundamentali jipprotegi huwa wiehed limitat ghad-diskriminazzjoni minhabba razza, il-post ta' origini, l-opinjonijiet politici,sess u punti ohra li qatt in verita' ma kienu l-bazi tal-ilment tar-rikorrenti quddiem l-istess Awtorita' u quddiem il-Bord. Dan ifisser li l-punt ta' dritt trattat mill-Bord sabiex iddecieda l-appell quddiemu kien zbaljat, u ma kellux jigi trattat fuq il-bazi ta' diskriminazzjoni kif koncepita fil-kuntest tad-drittijiet fundamentali ta' bniedem.

Il-kaz kellu jigi trattat fuq bazi ta' kifghandu jigi ezercitat id-dritt amministrattiv ta' deskrizzjoni li l-Awtorita' tat-Turizmu ghandha sabiex tohrog licenzja tat-tip u ghall-hinijiet mitluba mill-appellant, u dan anke abbazi ta' dak espressament provdut fl-artikolu 14 tal-Kap. 409 li inter alia jaghti lill-Bord il-kompetenza li tiddeciedi jekk “id-diskrizzjoni vestita fl-Awtorita' tkun giet uzata b'mod ragonevoli”.

Jekk imbaghad din il-Qorti tezamina l-mertu, jidher li l-Awtoritajiet koncernati f'kull kaz li ssemma quddiemil-Bord ta' hwienet ohra fl-istess lokalita' jew f'lokalitajiet ta' divertiment simili dejjem laqghut-talba ghall-hrug ta' mwejjed quddiem il-lokal taghhom sas-1.00.a.m.

Jidher ghalhekk li l-unika konsiderazzjoni li l-Awtorita' jidher li kkunsidrat sabiex il-permess ghall-hrug tal-imwejjed mill-appellant ma jigix estiz ghall-1.00.a.m. kienu l-oggezzjonijiet li saru mill-imsemmi Saviour Scicluna, li fil-verita' kien oggezzjona wkoll li l-appellanti jinghata l-permess ta' hrug ta' imwejjedanke sal-11.00.p.m. (li inhareg) u jidher li dan kien l-unika resident li ghamel tali oggezzjoni, almenu hekk jirrizulta mill-process u l-atti kollha esebiti quddiem din il-Qorti.

Din il-Qortithoss li l-konsiderazzjonijiet li ghamlet l-Awtorita' li mxiet biss fuq ilmenti ta' persuna wahda sabiex tinnega lill-appellant il-permess mitlub, meta tali permess inghata lil kull min applika ghalih kienet fil-verita' irragonevoli, u dan peress li la darba l-policy tal-Awtorita' kienet li jinhargu tali permessi ghal kull min applika, mela allura t-talba tar-rikorrenti kellha tigi milqugha, salvli jigu osservati l-kundizzjonijiet l-ohra tal-istess permess, ghaliex fil-fatt jirrizulta li minflok dak li ghamlet l-Awtorita', u wkoll il-Bord tal-Appell, kien li ppenalizzaw lill-appellant bir-rifjut ghal tali permess ta' estensjoni ta' hin ghall-hrug ta' imwejjed sas-1.00.a.m. biss fuq allegazzjoni da parte ta' persuna wahda, liema allegazzjoni baqghet bhala tali ghaliex qatt ma giet ippruvata quddiem organu kompetenti jew Qorti.

Din il-Qorti thoss li f'dan il-kaz il-Bord ma zguraxli d-disposizzjonijiet tal-Att dwar s-Servizzi tal-Ivvjaggar u tat-Turizmu jew ta' xi ligi ohra applikabbli jkunu gew implimentati jew applikati sew u li “d-diskrezzjoni vestita fl-Awtorita' tkun gietuzata b'mod ragonevoli” kollox kif provdut fl-artikolu 14 tal-Kap. 408, u mill-fattispecie tal-kazjirrizulta li l-istess Awtorita' uzat id-diskrezzjoni taghha ghar-rifjut ta' tali permess mitlub mill-appellant, mertu tal-appell odjern, b'mod irragonevoli, u dan ghaliex jidher li tat importanza determinanti u vitali ghal dawk li huma semplici allegazzjonijiet vantati dejjem minn persuna wahda kontra l-appellant, meta ma kienx hemm raguni ghaliex dan ghandu jsir, iktar u iktar meta l-appellant qatt ma kellu l-permess mitlub minnu, kif kellhom kull persuna li applikat, u meta jirrizulta li danhuwa l-unika kaz fejn permess ta' dan it-tip ma inghatax lill-persuna li talbitu, u fejn jirrizultamill-atti processwali li qatt ma kien hemm (u lanqas jista' jkun hemm sakemm jinhareg) lanqas kundanna gudizzjarja fil-konfront tal-appellant fuq il-permess mertu tat-talba tieghu.

Ghaldaqstant l-appell odjern qed jigi milqugh fis-sens li d-decizjoni tal-Bord tal-Appell dwar it-Turizmu qedtigi mhassra u kancellata ghall-finijiet u effetti kollha tal-Ligi, u ghalhekk tibghat l-atti kollhalill-Awtorita' kompetenti sabiex a bazi ta' din id-decizjoni u dak miltub mill-appellant tagixxi skont il-ligi fil-konfront tal-appellanti in vista tal-permess mitlub minnu sabiex jkun jista' jzomm l-imwejjed u siggijiet barra l-lokal tieghu “Conquest Bar” sas-1.00.a.m kif mitlub.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni