Referenza: 12/2010

Dettalji tas-Sentenza


Data
09/11/2011
Qorti
CRIMINAL
Ġudikatura
MALLIA MICHAEL
Partijiet
IR-REPUBBLIKA TA' MALTA vs ROBERT CILIA U PAULINE RUTH CILIA
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Fil-Qosor
L-eccezzjoni ta' inammissibilita' tippresupponi xi dispozizzjoni tal-ligi li teskludi dik il-prova milli tingieb ‘il quddiem fil-process. L-artikolu li jirregola l-hatra ta' perit fil-proceduri kriminali huwa l-artikolu 650. Dan l-artikolu fis-subartikolu (2) tieghu jirrikjedi li l-perit ghandu jigi mahtur mill-Qorti. Imbaghad is-subartikolu (5) tal-istess artikolu jipprovdi li “Il-qorti, kull meta jkun hemm bzonn, taghti lill-periti d-direzzjonijiet mehtiega”.F'dan il-kaz li kien jirrigwardan-nomina tal-iSpizjar Mario Mifsud dan kien sar ghaliex l-inkarigu tal-iSpizjar Mario Mifsud gie specifikat mill-Magistrat Inkwirenti bhala “biex jistabbilixxi l-fatti kollha rilevanti dwar il-kaz”. Din id-deskrizzjoni tal-inkarigu moghti lill-espert thalli hafna x'jigi desiderat izda ma jistax jinghad li ma tissodisfax il-vot tal-ligi li fuq kollox ma tirrikjedix sine qua non li l-espert jinghatatali direzzjonijiet ghaliex l-istess ligi, kif inghad, tipprovdi li dawn id-direzzjonijiet jinghataw “kull meta jkun hemm bzonn”.

Fost il-fatti relevanti li kellhom jigu stabbiliti kien hemmcertament jekk kienx hemm sustanzi fost id-dokumenti elevati u esibiti, u jekk kien hemm, x'kienetin-natura ta'dawk is-sustanzi. Meta l-iSpizjar Mario Mifsud ghamel l-analizi u l-identifikazzjoni tas-sustanzi misjuba l-operat tieghu kien ghalhekk konformi mal-inkarigu moghti mill-Magistrat Inkwirenti “biex jistabbilixxi l-fatti kollha rilevanti dwar il-kaz”. Ghal din ir-raguni ma jistax jigi ritenut, li l-operat tal-Ispizjar Mario Mifsud “mar oltre n-nomina lilu moghti mill-Magistrat Inkwirenti”. Il-Magistrat Inkwirenti bla ebda dubbju kien ben konsapevoli min-natura tal-ispecjalita' tal-espert Mario Mifsud tant li fid-digriet tieghu l-istess Magistrat indikah bhala “Spizjar Mario Mifsud”u ghalhekk kien ben konxju li l-hila partikolari tal-istess Mario Mifsud kienet dik ta' spizjar. Il-fatt li l-istess Magistrat issokta biex imprecizament u b'mod superfluwu jzid “bhala espert mediku”meta kjarament kien qieghed jinnomina “Spizjar” ma tirrendix ir-relazzjoni tal-iSpizjar Mario Mifsud u jew id-depozizzjoni tieghu inammissibbli ghaliex dik in-nomina, l-inkarigu li nghata, u l-operatin segwitu lkoll jikkonformaw ma' dak rikjest mill-ligi li ghalhekk ma teskludix li ssir il-prova taghhom. Din l-eccezzjoni giet respinta.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni