Referenza: 2661/2000/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
14/02/2002
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
MICALLEF JOSEPH R.
Partijiet
SM CABLES LTD vs MONACO CARMELO
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
STHARRIG TA` EGHMIL AMMINISTRATTIV, GURISDIZZJONI DWAR L-AGIR TA` KULL TRIBUNAL KWAZI-GUDIZZJARJU JEW MAHLUQ STATUTORJAMENT - TRIBUNAL INDUSTRIJALI, GURISDIZZJONI ESKLUSSIVA TA` - TRIBUNAL INDUSTRIJALI, POTERI TA` REVIZJONI TAL-QRATI ORDINARJI
Fil-Qosor
Il-Qrati ordinarji ghandhom gurisdizzjoni generali biex jistharrgu l-imgiba ta' kull tribunal kwazi-gudizzjarju jew mahluq statutorjament. Fi stat ta' dritt, hadd mhu mehlus mir-rabta li jimxi kif tridu il-ligi, u jekk issir xilja li dik il-persuna ma mxietx skond il-ligi, huma l-Qrati li ghandhomis-setgha li jqisu l-ilment u li jaghtu r-rimedju, jekk ikun il-kaz.

Minbarra kwestjonijiet li jmissu allegazzjonijiet ta' ksur ta' jeddijiet fundamentali mharsin bil-Kostituzzjoni, il-gurisdizzjoni li l-Qrati ghandhom hija limitata ghas-setgha li jissindakaw il-hidma u l-ghamil tat-TribunalIndustrijali: (a) biex jizguraw li dan ma jkunx mar lil hinn mis-setghat moghtijin lilu bil-ligi libis-sahha taghha gie mwaqqaf u li tahtha jinsab regolat (jigifieri, l-Att XXX tal-1976); (b) biexjaraw li, tkun xi tkun il-procedura li jkun segwa, jkun hares li jsir haqq skond il-meriti sostantivi tal-kaz migjub quddiemu u dan b'harsien tar-regoli tal-gustizzja naturali; u (c) biex jaraw li s-sentenza jew id-decizjoni li jkun ta ma tkun bl-ebda mod kontra xi ligi miktuba jew kontra xi att lijkollu s-sahha ta' ligi dwar kundizzjonijiet maghrufa tal-impieg.

Biex il-gurisdizzjoni esklussiva tat-Tribunal tigi disturbata, irid tabilfors jirrizulta lill-Qorti li qeghda tindaga l-operattal-istess Tribunal li, fil-fatt, ikun sehh xi ksur ta' mqar wiehed mit-tliet oqsma ta' stharrig hawn fuq imsemmija.

Tali stharrig ma jistax iservi bhala ezercizzju ta' appell biex jiftah mill-gdid il-mertu tal-kontroversja maqtugha fit-Tribunal , izda hija wahda li giet imfissra bhala "funzjoni ta' kassazzjoni" dwar l-operat ta' dak l-istess Tribunal.

Is-siwi tar-ragunament maghmulmit-Tribunal biex jasal ghad-decizjoni tieghu ma jistax jigi meqjus mill-Qrati fl-ezercizzju taghhata' stharrig dwar l-operat tal-istess Tribunal, sakemm dak ir-ragunament ma jurix bic-car li jkun qed jikser xi wahda mit-tliet oqsma li fihom il-Qorti ghandha s-setgha li tindaga

L-applikazzjoni hazina tal-ligi m'hijiex wahda mill-oqsma ta' stharrig li dwarhom id-decizjonijiet tat-Tribunaljistghu jigu mhassrin. Ghalkemm din ir-raguni tista' tkun wahda mill-oqsma ta' stharrig gudizzjarju maghrufin fid-dritt amministrattiv, m'hijiex applikabbli bhala raguni fiha nfisha ta' stharrig gudizzjarju tal-operat tat-Tribunal Industrijali.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni