Referenza: 2331/1997/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
25/01/2002
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
FILLETTI JOSEPH A.
Partijiet
CUTAJAR SALVU vs VELLA ALFRED
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
APPREZZAMENT HAZIN TAL FATTI
Fil-Qosor
L-attur appellant jillanja mill-fatt li, skont hu, l-ewwel Qorti “ghamlet apprezzament hazin tal-fatti impoggija quddiemha” u b'hekk spiccat biex iddecidiet b'mod zbaljat kontra t-tezi tieghu.

Din il-Qorti tirrileva li trattandosi ta' provi ta' fatt, din il-Qorti ta' revizjoni ma tiddisturbaqatt leggerment dak l-apprezzament ezercitat mill-ewwel Qorti li tkun fl-ahjar qaghda li tgharbel dawn l-istess provi ta' fatt li jkunu allura gew prodotti quddiemha.

Peress li l-principju li huwa addottat fil-qasam tal-evidenza jimxi fuq il-binarju ta' “ei incumbit probatio qui dicit non eiqui negat”, evidentement kien jinkombi maggorment fuq l-attur, bhala l-parti li qeghda tippromwovi l-kawza li tforni tali prova fil-grad rikjest tal-ligi. Fil-fehma konsiderata tal-ewwel Qorti, din il-prova ma ngabitx u hija l-fehma wkoll ta' din il-Qorti li tabilhaqq tali prova ma tirrizultax mill-atti processwali.

Din il-Qorti, bhal ma kien il-kaz tal-ewwel Qorti, ma sabet assolutament xejn x'ticcensura fis-sewqan tal-konvenut appellat - kemm-il darba l-verzjoni tal-fatti sehhew kif xehed hu. Izda d-differenza fil-kaz tieghu, minn punto di vista ta' procedura, hu li l-prova tispettali ssir maggorment fuq il-kontroparti attrici u mhux fuqu.

Ghalhekk tiehu mil-liema angolu li trid, l-aggravji tal-attur appellant la huma fondati fil-fatt u lanqas fid-dritt u l-appell tieghuma jimmeritax li jigi akkolt. Ghaldaqstant, din il-Qorti tiddeciedi billi filwaqt li tikkonferma s-sentenza appellata moghtija mill-Qorti tal-Magistrati ta' Malta fil-kawza fl-ismijiet premessi, tichad l-appell tal-attur, bl-ispejjez taz-zewg istanzi kontra l-attur appellant.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni