Reference: 165/1995/1

Judgement Details


Date
15/01/2002
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
FARRUGIA ALEXANDRA SIVE SANDRA vs FARRUGIA RAYMOND
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ZWIEG, IMPORTANZA TAL-PRINCIPJI GENERALI TAD-DRITT CIVILI RIGWARDANTI L-KUNSENS - ZWIEG, NULLITA` MINHABBA QERQ - HABI TA` DIFETT FIZIKU - ZWIEG, RELEVANZA TAL-PRINCIPJI ZVILUPPATI FID-DRITT KANONIKU
Summary
Il-gurisprudenza tat-Tribunali Ekklesjastici u l-insenjament tal-kanonisti jaghmlu qari interessantili jista' jkun ukoll utili biex it-tribunali civili jaslu ghall-apprezzament tat-tifsir tal-kliem uzat mil-legislatur Malti fid-disposizzjonijiet ispirati mil-ligi kanonika. Dan pero' bl-ebda mod majfisser illi l-Qrati, fl-interpretazzjoni tad-disposizzjonijiet tal-ligi civili setghu, jew aktar uaktar kellhom, isegwu jew jistriehu fuq dak it-taghlim gurisprudenzjali u jwarbu fil-genb it-tifsirtal-kliem u termini legali fid-disposizzjonijiet taht ezami skond kif iggvernat mir-regoli ta' l-interpretazzjoni u kif elaborati fil-gurisprudenza nostrana. Il-Qrati kellhom izommu quddiem ghajnejhom illi l-ligi kanonika ut sic kienet b'disposizzjoni espressa tal-ligi eskluza mill-ordinament guridiku Malti u konsegwentement ghal kull fini w effett tal-ligi z-zwieg - bhala kuntratt - ma setax stricto iure jigi regolat jekk mhux mir-regoli li jiggvernaw dak il-kuntratt li kienu specjali ghalihskond kif espressi mid-disposizzjonijiet ta' l-Att Dwar iz-Zwieg (fil-Kap. 255) u fin-nuqqas skond dawk il-provvedimenti li jirregolaw l-interpretazzjoni tal-kuntratti in generali. Dawn il-konsiderazzjonijiet japplikaw b'mod partikolari f'dawk iz-zwigijiet kuntrattati fiz-zmien meta b'disposizzjonidiretta tal-legislatur kien biss l-ordinament civili li jirregola z-zwigijiet ad eskluzjoni ta' kull ordinament iehor.

Il-habi ta` difett fiziku serju li seta` kellu effett fuq il-kunsens tal-parti l-ohra fiz-zwieg jammonta ghal qerq li jwassal ghall-annullament taz-zwieg.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info