Referenza: 1235/1991/3

Dettalji tas-Sentenza


Data
15/01/2002
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
SAID PULLICINO JOSEPH, FILLETTI JOSEPH A., DEPASQUALE FRANCO
Partijiet
BUGEJA JOHN NOE vs KUMMISSARJU TA' L-ARTIJIET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
RITRATTAZZJONI, APPLIKAZZJONI HAZINA TAL-LIGI - RITRATTAZZJONI, DISPOSIZZJONIJIET KONTRA XULXIN - RITRATTAZZJONI, QERQ
Fil-Qosor
Mhux kwalunkwe dolo jew ingann ta' parti kontra l-ohra jista' jaghti lok ghal rimedju straordinarjuta' ritrattazzjoni, izda meta minhabba r-raggiri jew l-attijiet frawdolenti tal-parti avversarja, dan ikun gie mqieghed fl-impossibilita' ta' difiza gusta u tajba.

Biex l-ingann jista' jaghti lok ghal ritrattazzjoni irid ikun gej minn wahda mill-partijiet fil-kawza u mhux minn min mhux atturjew konvenut avolja jkun xhud.

Ma jezisti ebda obbligu legali fuq il-parti f'kawza li tinforma lill-Qorti u lill-parti l-ohra fuq kull tibdil li jkun hemm fl-indirizz fejn kienet toqghod. De lege condenda dan hu awspikabbli li jigi mpost pero' sal-lum il-Ligi ma tirrikjedix din il-kortesija.Inoltre, biex jirrizulta l-element tal-qerq ghall-fini ta' dan is-subinciz, dan kellu jkun provat bhala att volut tal-parti biex tizvija b'ingann il-kors tal-gustizzja.

Hemm ukoll bazi ghar-ritrattazzjoni jekk is-sentenza tkun applikat il-ligi hazin. Ghall-finijiet ta' dan il-paragrafu, jitqies li kien hemm applikazzjoni hazina tal-ligi, fil-kaz biss li d-decizjoni, meta l-fatt kien tassewkif stabbilit fis-sentenza attakkata, ma tkunx skond il-ligi, basta li l-kwistjoni ma tkunx dwar interpretazzjoni ta' ligi, li fuqha l-Qorti tkun espressament tat decizjoni.

Jista' jkun hemm biss lok ghal ritrattazzjoni fuq din il-bazi jekk fuq dawk il-fatti, kif jirrizultaw provati, il-Qortiapplikat artikolu tal-ligi flok iehor li kellu jigi propjament applikat. Il-ligi espressament tipprevedi u l-gurisprudenza hi konkordi, li ma tistax tigi kontestata l-interpretazzjoni moghtija mill-Qorti fis-sentenza mpunjata li l-ligi li giet applikata ghall-fatti kif jirrizultaw provati.

L-ipotesi ta' applikazzjoni hazina tal-ligi tikkonkreta ruhha meta jkun hemm vjolazzjoni manifesta ta' ligi espressa u cara u mhux soggetta ghall-interpretazzjoni razjocinji jew argomenti.

Kawzadeciza b'sentenza moghtija fi grad ta' appell tista' tigi wkoll ritrattata jekk fis-sentenza jkun hemm disposizzjonjiet kontra xulxin.

Huwa mehtieg li dawk id-disposizzjonjiet jiddistruggu lilxulxin b'mod li ma jkunux jistghu jigu esegwiti kollha.

Il-kontradizzjoni allegata ma kellhiex tinstab fil-konsiderandi u fil-motivazzjoni tas-sentenza appellata, imma fid-disposittiv taghha.Kellu allura jkun hemm aktar minn disposittiv wiehed fid-decizjoni u li dawn iz-zewg disposizzjonijiet jew aktar kellhom ikunu kjarament inkompatibbli u rrikonciljabbli b'mod li jirrendu d-decide inezegwibbli.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni