Referenza: 3639/2000/2

Dettalji tas-Sentenza


Data
08/01/2002
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
PACE RAYMOND C.
Partijiet
SAMMUT DR JOSEPH vs TAT-TALJAN CO. LTD.
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
DISPREZZ LEJN L-AWTORITA` TAL-QORTI, INOSSERVANZA TA` MANDAT TA` INIBIZZJONI - MANDAT TA` INIBIZZJONI, DISPREZZ LEJN L-AWTORITA` TAL-QORTI - MANDAT TA` INIBIZZJONI, RIKORS GHAR-REINTEGRAZZJONI - RES JUDICATA, EADEM CAUSA PETENDI - RES JUDICATA, EADEM RES - RES JUDICATA, ELEMENTI TA`
Fil-Qosor
Sabiex ikun hemm res iudicata huwa necessarju li jkun hemm il-konkorrenza ta` eadem personae, eademres u eadem causa petendi.

Mill-interpretazzjoni li jaghtu d-diversi awturi ta' kif ghandha tigi determinata l-identita` ta' l-oggett (eadem res) jidher illi l-ahjar mod hu li tezamina jekk il-kwistjoni mqajma fit-tieni talba gietx jew le deciza minn sentenza li tkun ghaddiet in gudikat. Illighalhekk, wiehed irid jara jekk il-punt imqajjem fit-tieni talba giex determinat mis-sentenza l-ohra jew jekk baqax irrisolt. Illi jekk il-kwistjoni tkun giet diskussa u deciza, allura jkun hemm l-identita` ta' l-oggett.

Ghal dak li jirrigwarda l-"eadem causa petendi" irid jigi ppruvat li l-kawzali kontenuta fit-talba l-gdida hi fondata fuq l-istess fatt guridiku li kien jifforma l-bazi tat-talba precedenti, li giet determinata b'sentenza li ghaddiet in gudikat.

Sabiex tapplikal-eccezzjoni ta' 'res judicata' jrid ikun hemm decizjoni finali fuq l-istess meritu medesimu propostfil-kawza li tkun qed tigi trattata.

L-artikolu 873 (4) tal-Kap 12 jipprovdi li jekk jigi ppruvat permezz ta' rikors ghas-sodisfazzjoni tal-qorti li wara l-hrug ta' mandat ta' inibizzjoni l-persuna inibita issoktat fix-xoghol jew hatt bi ksur ta' l-ordni tal-qorti, il-qorti ghandha, minghajrpregudizzju ghal kull azzjoni lilha kompetenti, fuq talba tar-rikorrent, tikkundanna lill-persuna li kontriha jkun inhareg il-mandat sabiex tirrimedja dak li ntghamel bi ksur tieghu u fin-nuqqas tawtorizza lir-rikorrenti li jaghmel dawk ix-xoghlijiet kollha rimedjali li l-qorti tista' tordnalu jaghmel bi spejjez tal-persuna inibita

Dan is-subartikolu huwa intiz sabiex jassigura li l-ordnijiet tal-Qorti jigu rispettati u jipprovdi rimedju ghal kull tip ta' ordni ta' inibizzjoni anke ghall-inibizzjonijiet ta' xorta ohra minn dawk ta' hatt jew xoghlijiet tal-bini, meta l-persuna ordnata biex tieqaf mix-xoghol jew tiddesisti milli taghmel xi haga tinjora din l-ordni u tissokta fl-eghmiltaghha kontra l-ordni specifika tal-Qorti u dan pero` bl-iskop specifiku li tigi rispettata l-istatus quo li kienet tezisti fil-mument tal-hrug tal-mandat ta' inibizzjoni bejn il-partijiet pendenti l-ezitu tal-kwistjoni fil-mertu. Il-proceduri taht dan is-subartikolu huma differenti minn dawk ghal disprezz li fin-natura taghhom huma ta` indole penali u huma intizi sabiex tigi zgurata u mharsa l-amministrazzjoni tajba tal-gustizzja.

L-iskop tal-Artikolu 873(4) huwa li x-xoghol li jkun sarmill-intimat wara l-hrug ta' mandat ta' inibizzjoni, jigi rrimedjat fis-sens, li kollox jingab lurafil-posizzjoni originali li kienet tezisti waqt il-hrug tal-istess mandat u n-notifika tieghu lill-persuna li tkun diretta lejha l-istess ordni.

Dan is-subartikolu ma jistax jintuza sabiex ir-rikorrent effettivament iwaqqaf l-agir purche' illegali tal-intimat minflok sempliciment jassigura lil-posizzjoni tigi re-integrata ghall-mument meta inhareg il-mandat.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni