Reference: 1/2010

Judgement Details


Date
06/06/2011
Court
CRIMINAL
Judiciary
QUINTANO LAWRENCE
Parties
IR-REPUBBLIKA TA' MALTA vs DAVID ZERAFA
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AMMISSIBILITA TA PROVI
Summary
Salv kunsiderazzjonijiet tar-relevanza tal-prova proposta f'dan il-kaz mid-difiza, li huma riservatif'dan l-istadju ta' qabel il-guri ghall-gudikant li jippresjedi l-guri, jekk prova hi ammissibbli skond il-ligi, allura kwalunkwe pregudizzju li tista' ssofri xi parti fil-process konsegwenza ta' dikil-prova jkun “pregudizzju” legittimu skond il-ligi u kwalunkwe “vantagg”, reali jew percepit konsegwenza tal-ammissibilita ta' dik il-prova, ma jistax jitqies proceduralment ingust ghaliex dak il-vantagg ikun wiehed skond il-ligi. Kwazi kull prova prodotta fil-kors tal-proceduri kriminali tista' tkun “ta' pregudizzju”, fis-sens li taghmel hsara, lil xi parti jew ohra, izda dan b'ebda mod ma jfisser li dik il-prova tkun inammissibbli darba li ma tkunx eskluza jew tkun permessa mill-ligi.
L-ewwel Qorti rriteniet il-prova proposta mid-difiza bhala wahda relevanti in kwantu tincidi fuq il-karattru ta' xhud. Il-provi producibbli huma mhux biss dawk dwar il-facts in issue izda wkoll dwarfacts relevant to the facts in issue u l-kredibilita? ta' xhud hi certament a fact relevant to the facts in issue. Inoltre, il-fedina penali ta' persuna tista' dejjem tintuza ghall-finijiet ta' kontroll tax-xhud. Fic-cirkostanzi il-Qorti tal-Appell Kriminali astjeniet milli tiehu aktar konjizzjoni ta' din il-kwistjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info