Referenza: 1874/1998/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
08/01/2002
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
PACE RAYMOND C.
Partijiet
REGISTRATUR TAL-QRATI SUPERJURI vs AZZOPARDI DOMINIC
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
DISPREZZ LEJN L-AWTORITA` TAL-QORTI, ELEMENTI TA` - DISPREZZ LEJN L-AWTORITA` TAL-QORTI, META MANDAT TA` INIBIZZJONI MA JIGIX NOTIFIKAT - DISPREZZ LEJN L-AWTORITA` TAL-QORTI, NATURA TAL-PROCEDURI - DISPREZZ LEJN L-AWTORITA` TAL-QORTI, ONERU TAL-PROVA - DISPREZZ LEJN L-AWTORITA` TAL-QORTI, ORDNI TAL-QORTI MA JISTGHAX JIGI INJORAT
Fil-Qosor
Il-Ligi tiddisponi li certi atti jikkostitwixxu disprezz lejn l-Awtorita` tal-Qorti u tippreskrivi l-pieni li ghandhom jigu nflitti fuq min jinsab li jkun ikkommetta xi att minn dawk. F' dawn il-kazijiet il-ligi tispecifika l-pieni tac-canfira, ta' l-ammenda jew multa, jew tad-detenzjoni preskrittimill-Kodici Kriminali.

Mill-premess jidher car li dan il-procediment huwa ta' indoli kriminali. Il-fatt li l-istess procediment gie introdott b' citazzjoni, cioe` l-att li ordinarjament jintuza f' azzjonijiet civili, u ma jnehhi xejn min-natura kriminali. Ic-citazzjoni f' dan il-kaz ma hija xejn hlief it-tahrika ta' "l-akkuzat" biex jidher biex iwiegeb ghall-akkuza.

Stabbilit mill-ligi, aktar milli bl-iskop li tigi kustodita d-dinjita` tal-Qorti, biex tigi tutelata l-amministrazzjoni tajba tal-gustizzja.

Il-ligi tiddistingwi dwar diversi tipi ta' disprezz u cioe` l-postfejn tali att ikun allegatament sar, cioe` jekk hux quddiem il-Qorti jew banda ohra (Art 988 u 989tal-Kap 12), kontra min sar u cioe` jekk hux di fronte l-ufficcjal tal-Qorti jew haddiehor (Art 995), jew minn min (Art 996) b'dan li l-Qorti qed timmira li tolqot kull ghemil iehor li jitqies wiehedta' disprezz lejn l-Awtorita` tal-Qorti u mhux xi wiehed imsemmi fl-Artikolu 997. In-nuqqas ta' tharis tar-regolamenti jikkostitwixxi disprezz u l-penalitajiet moghtija jiddependu skond in-natura tad-disprezz.

Huwa ovvju, anke minn ezami anke superficjali tad-disposizzjonijiet applikabbli lid-distinzjoni basilari bejn l-imgieba mhux xierqa li ssir 'infaciem curiae' u dik li ma ssirx hekkhija netta u l-kazi huma trattati b'mod differenti u dana gustament. Fl-ewwel kaz, il-ligi trid taghti lill-gudikant ilmezzi biex immedjatament igib ghall-ordni lil min jittanta jfixkel il-kors tal-gustizzja u dana biex tassikura li xejn ma jimpediha milli tesercita d-doveri taghha b'intervent repentin u awtorevoli. Fit-tieni kaz fejn id-disprezz ikun sar barra mill-ambitu tal-proceduri quddiemha,il-ligi tipprovdi li jigi assikurat li min ikun akkuzat li jkun hati ta' disprezz lejn l-awtorita'tal-Qorti jinghata opportunita` shiha li jiddefendi ruhu minn din l-akkuza.

Wahda mis-setghatewlenin ta' kull Qorti hija dik li taghti ordnijiet lil xi hadd, kemm jekk biex dik il-persuna taghmel xi haga, jew biex dik il-persuna ma taghmilx xi haga. Il-ksur ta' kull ordni jikkostitwixxi disprezz ghall-awtorita` li, bis-sahha taghha, dik l-ordni tkun inghatat.

L-akkuza ta' disprezziggib maghha l-htiega li tigi ppruvata, minn min qieghed jixli, l-intenzjoni tal-persuna mixlija litisfida l-ordni tal-Qorti u b'hekk l-awtorita` taghha. Dik l-intenzjoni ma tiddependix minn jekk il-persuna mixlija tqisx l-ordni moghti lilha bhala wiehed korrett jew le: is-siwi ta' dik l-ordni, sakemm ma jithassarx b'ordni ohra tal-Qorti nnifisha, huwa raguni oggettiva li torbot lill-mixli li joqghod ghaliha, jaqbel jew ma jaqbilx maghha. Hekk jirrizulta ukoll anke jekk wara rrisulta li l-ordnital-Qorti kien wiehed null. Tali procedura ta' disprezz hija ntiza mhux biex l-attur jirbah xi hagaizda biss li tigi zgurata u mharsa l-amministrazzjoni tajba tal-gustizzja.

Persuna li ma tosservax mandat ta` inibizzjoni li pero` ma jkunx gie notifikat lilha ma tistax titqies hatja ta` disprezz.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni