Reference: 248/1999/1

Judgement Details


Date
14/01/2002
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
GAUCI MICHAEL CHARLES vs VELLA ALFRED PRO ET NOE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
LOKAZZJONI, AMMINISTRATUR GENERALI MA JISTA` QATT JAKKWISTA XI FORMA TA` TITOLU - MANDAT, REVOKABILITA` HIJA KWALITA` ESSENZJALI - MANDAT, TERMINAZZJONI BIL-MEWT TAL-MANDANT
Summary
Il-hatra ta' amministratur generali necessarjament timplika mandat. Il-persuna mahtura bhala amministratur qatt ma tamministra hwejjigha, imma tamministra l-hwejjeg ta' haddiehor. Il-mandatarju ma jagixxi qatt f'ismu imma jagixxi dejjem f'kull cirkostanza f'isem il-mandanti tieghu u fit-termini tal-mandat lilu fdat. Dan bilfors iwassal ghall-konkluzzjoni inevitabbli li amministratur generali qua mandatarju ma seta' qatt jasal biex jassumi t-titolu li kien propju tal-mandanti tieghu. Ma seta' qatt jaspira u jippretendi li hu l-licensee tal-fond li kien fdat biex jamministra li l-kera ghaddiet fuq ismu jew li s-sid, f'dan il-kaz il-Gvern Civili, kellu xi obbligu li jirrikonoxxih.

Il-fatt imbaghad li l-mandant jintrabat li l-prokura lill-amministratur generali tkun wahda irrevokabbli ma setghetx tigi interpretata illi l-mandanti ma setghax jirrevoka l-prokura ghax dak imur kontra l-kelma u l-ispirtu tal-ligi. Ifisser biss li jekk il-mandant jaghzel li jirrevoka l-mandat, nonostante li jkun ta prokura ta' amministrazzjoni generali irrevokabbli, hu jkun passibbli ghad-danni jekk jirrizulta li tali revoka tkun saret bla gusta kawza. L-irrevokabilita' ta' mandat bonarjamentkonvenut u liberament accettat mill-mandant, kienet biss torbot sakemm il-mandatarju jagixxi fit-termini tal-mandat tieghu u skond il-ligi. Hu mbaghad principju bazilari ta' dritt li kull mandat jispicca bl-mewt tal-mandant jew tal-mandatarju.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info